Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1951-56

Indeholdte værker:

Forfatterne
Troens Rare Klenodie, 3. Del. Troens Midler
1. Om GUds Ord, Loven og Evangelio.
Loven er et helligt bud
Jeg er den eene alvise stærke GUd
GUds riges evangelium
Op alle folk paa denne jord
Hvor lystig, sød og yndig
Det er et lifligt ord
2. Om Bønnen.
Dig, dig, min HErre, vil jeg prise
De ord, som du mig lader høre
Vel den! der veed, i JEsu navn
Jeg er rede til at bede
Giv dig, min kiere siel, til roe
Falder paa dig modgangs hede
3. Om Daaben.
Du folk, som christne kaldes vil
I siele, som igien saa ilde
O hvad er det en herre-stand
4. Om Alterens Sacramente.
O siel! hvor blev de gode ord
I morgen skal mit bryllup staae
Aldrig kand jeg sige
Vil du til HErrens alter gaae
Op og smyk dig, siel! med glæde
Saa gaaer nu sielens høytid an
Troens Rare Klenodie, 4. Del. Troens Frugt
1. Daglig Prøve om et helligt Levnet.
O siel, som daglig glad og sund
O Gud! mit lives fader! vilt
2. Om en hellig Frygt for GUd.
Du est allene, store Gud!
3. Om Tillid paa Gud.
Du est allene værd, o Gud for alle guder
Synes det i kors og pine
Det er den daglig trøst, hvormed
Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer
4. Om Begierlighed og Længsel efter Gud.
Min JEsu! mit lives
5. Om Kierlighed til Gud.
I prægtige himle og jorden tillige!
Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke
Min JEsus hand er min begyndelse og ende
Vil du have roe min siel?
Bort verden af mit sind og øye
6. Om den sande Viisdom.
Kommer, hvo vil viisdom lære!
7. Om Christi Efterfølgelse og Verdens Fornegtelse.
Hvo vil med til himmerige
Den onde leve-maade
Min siel, hvo vilde være
Eet er nødigt, dette ene
Den vey du gikst i kors og trang
Ach! maatte hun sin JEsum skue
8. Om Glæde i Gud.
Min JEsu, søde siele-lyst!
O JEsu! min brudgom! livsaligste ven!
9. Om Taalmodighed.
Taalmodighed behøves
Vær i korset troe og stille
10. Om Hiertets Opofrelse til Gud.
Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være
JEsum, JEsum, JEsum sigter
Allerstørste præst, som dig
JEsu, du min lyst i live
11. Om Hiertets Overladenhed og Hengivenhed i Guds Villie.
Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer
Lær mig, hvordan jeg skal dig, JEsu, finde
Sørger du endnu min siel?
12. Om Sielens Roe og Hvile i GUd.
Stille er min siel til GUd
Min nok beklemte aand!
Roe er sielens beste skat
13. Om den almindelige og broderlige kierlighed.
Den ypperligste vey
Skal kierlighed sin prøve staae
Hvor seer det ud i verdens ørk
I HErrens udvalde, som hellighed øve
14. Om Kydskhed.
Far her ud, urene aand!
Flye min aand, og bryd med styrke
Du hiertens fryd for rene sinde
Troens Rare Klenodie, 5. Del. Troens Kamp og Seyer
1. Om Korsets Hemmelighed i Almindelighed.
Den troe, som JEsum favner
Vor trængsel, hvor besværlig
Vort kors giør sure miner
Vor GUd er tro i liv og død
Min christen, er dit kors saa svart
Den vey gaaer vist til himmerige
Kun frisk derind!
Nu derfor maa du dog ey plat
2. Om allehaande aandelig Striid.
En christen har et kæmpe-mood
Det koster megen kamp og striid
Det koster ey for megen striid
Nærmer kun eder, spot, jammer og nød
Vor troe kand giennem alle baand
Op I christne! ruster eder!
Frisk op beklemte sind
Far dog fort! far dog fort!
3. Om høye aandelige Anfegtninger.
Her løber jeg i blinde
Er jeg da her allene vild og fremmet?
Jammer har mig plat omgivet
Armod volder mig at skrige
JEsu! hvor er livets kilde?
4. Om den aandelige Aarvaagenhed.
Op! vaag og beed
Hvad fattes mig? hvi er jeg dog
O vaager op af verdens drømme
JEsu al min fryd og ære
Hvad skader dig, min aand, at du dig altid klager
5. Om Bestandighed og Fremvext i Troen.
Halleluja! jeg har min JEsum funden
Nu da til lykke
Staa fast, min siel! staa fast
Det koster meer, end man for først betænker
I lemmer, hvis hoved har himlen i vælde
O slagtet lam! som dødens stærke strikker
Troens Rare Klenodie, 6. Del. Troens Herlighed
1. Om de Troendes høye Adelskab.
Ach! seer dog, hvilken kierlighed
Jeg er GUds Jedidijah
O de siele, de allene
Vær lystig i HErren, hans due og dukke
O hvor yndigt og hvor fyndigt
O! hvilken ære
O søde naade-stand!
JEsu! naar jeg sindet ned
O hvor rigtig o hvor vigtig
Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm
Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig
Hvad er din herlighed dog stor
2. Om den Aandelige Forening med JEsu.
Min JEsum vil jeg, intet meer
Hvo er denne fyrste-datter
Hvem der havde dog forlaaret
Min brudgom, den liflige, skiønne og søde
At livet blev til sinds
Meer end himmel-søde
Bort I kiødelige tanker
3. Om de troendes forborgene liv.
Den sagte bevægelses liflige vind
O du, den jeg længes efter
Hvad ere de christne dog glimrende smukke
Troens Rare Klenodie, 7. Del. Troens Ende
1. Om dette Livs Forfængelighed.
Du arme støv og jord, hvad bilder du dig ind
2. Om Døden og Opstandelsen.
Allevegne hvor jeg vanker
Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat
Nu, Gud skee lof, at stunden
Saa kom, forønskte dødens stund
3. Om den yderste Dom og Verdens Ende.
Op! op! I folk paa jordens kreds
I Jomfruer, I kloge
4. Om Saligheden og det evige Liv.
Een draabe kun at smage
Er det saaledes, eller skeer
5. Om den evige Fordømmelse.
I sikre folk paa jorden!
See dagen bryder frem med magt
Syng hierte! syng en aften-sang
Troens rare Klenodie. Et lidet Tillæg
Advents-Psalmer.
Paa JEsu død og blodig saar
Omenniske, som troer og veed
Den gamle Adams sind med verdens frygt sig piner
En Nyt-Aars-Psalme.
O Gud, som tiden vender
En Passions-Psalme.
Syndre! hvad er klokken slagen?
En Paaske-Psalme.
Op! op! at møde
Om Guds Venlighed og Kierlighed i Christo.
Den siel, som Gud i sandhed kiender
Om Hiertets Hengivenhed i Guds Villie.
Hvor Gud mig fører, gaaer jeg glad
Om GUds Lof og Priis.
I sinde, som finde ey hvile paa jorden
O havde jeg dog tusind tunger
Op! op! min aand, fra hele verdens rige
Al priis og lof og ære bør
Mit hierte skal brænde som offer i ilden
En Psalme mod den begyndte Lande-Plage 1745.
Hører dog, I christne-lande!
Om Døden.
I Christo har jeg livet
Min død er mig til gode
Nu! jeg har vunden
Troens rare Klenodie. Det allersidste Tillæg
1. En Advents-Psalme.
Raaber, ach! raabe enhver, som kand raabe!
2. En Jule-Psalme.
Op, hierte, op med fryde-skriig
3. Passions-Psalmer.
Ach! hvorledes skal jeg skue
I JEsu saar er al min salighed
4. Om Gelassenhed eller Hiertets Hengivenhed i Guds Villie.
Halleluja tusind gang
Hvor skal jeg vel lindring finde
5. Om Bestandighed og Fremvext i Troen.
Den, som der vinder, skal æde de søde
6. Om det evige Liv og Salighed.
Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile
7. En Beslutnings-Psalme.
Amen! JEsus hand skal raade
REGISTER
TYSKE SALMER