Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1999

Indeholdte værker:

TANKER I ANLEDNING AF HR. HANS EBBESEN ...(DK)
SØRGE-SANGE I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE DEN 18DE MARTIUS 1766 ... (DK)
FOR DEN FØRSTE PARENTATION
FOR DEN ANDEN PARENTATION
FOR DEN TREDIE PARENTATION
EFTER DEN TREDIE PARENTATION
DA DEN HØYSALIGE KONGE BLEV UDFØRT Motetto med Klage-Sange.
TANKER I ANLEDNING AF FRØKEN SOPHIA DORTHEA V. HOLSTEIN'S DØDSFALD (DK)
SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (DK)
ET GLIMT FRA TIDEN IND I EVIGHEDEN VED FRUE GEHEIMERAADINDE VON SCHULINS ...(DK)
PHILET EN FORTÆLNING (DK)
PASSIONS ORATORIUM, OPFØRT AF DET SAA KALDEDE RAADHUUSSTRÆDETS MUSIKALSKE SELSKAB (DK)
ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG (DK)
RECITATIV OG ARIA, SIUNGET DEN 18. MAJ 1771, ...(DK)
DA JEG VAR SYG (DK)
PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772 (DK)
TAARER VED HERR FREDERIK VON ARNSBACHS GRAV (DK)
HAAB OG ERINDRING (DK)
TIL HERR BERLING OG JFR. GODICHE PAA DERES BRYLLUPSDAG DEN 9 OCTOBER (DK)
LANDSBYE-HØITIDEN (uddrag - DK)
BALDERS DØD - terzet (DK)
I ANLEDNING AF DEN SAL. MAD. JAKOBSENS DØDSFALD I RONDSTED DEN 1 MAY 1775 (DK)
RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (DK)
VERS PAA ET SØLV SKILDT GIVET TIL ET KONGE-BAAND ... (DK)
TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (DK)
SANG I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG 1778 (DK)
ET HENGIVENT ØNSKE (DK)
AFTENEN: ET FRAGMENT (DK)
ESELET OG BONDEN. EN FABEL (DK)
KLAGE-SANG OVER SKIØDEHUNDEN: MASKE (DK)
UNDER FRUE CAROLINE WALTHERS PORTRAIT (DK)
INDFØDS-RETTEN (DK)
DET NYE AAR 1779 (DK)
FISKERNE. ET SYNGESPIL I TRE HANDLINGER. EN PRIISDIGT (uddrag) (DK)
EPIGRAMMER (DK)
EN NYE AANDELIG SANG (DK)
TIL MIN M*** (DK)
POENITENTEN. EN ODE (DK)
FØLELSER VED DEN HELLIGE NADVERE. EN ODE (DK)
TIL SIELEN. EN ODE (DK)
TIL ARVEPRINDS FREDERIK, DEN 11. OCTOBER 1779. EN ODE (DK)
TIL MIN M** PAA HANS BRODERS FØDSELSDAG (DK)
JOHANNES EWALDS SIDSTE POETISKE FØLELSER NOGLE TIMER FØR HANS DØD (DK)
Digte og fragmenter, trykt efterJohannes Ewalds dødsår 1781
Impromptu (DK)
I Abrahamsons Stambog (DK)
Fragment (1) (DK)
Fragment (2) (DK)
Fragment (3) (DK)
Til Cecilia Wormstrup (DK)
Fragment (4) (DK)
Vers (DK)
Natte-Tanker (DK)
Over Johannes Kinast (DK)
Over Andreas Schyth (DK)
Nytaarsdigt til en Moder (DK)
Nytaarsdigt til en Fader (I) (DK)
Nytaarsdigt til en Fader (II) (DK)
Fragment (5) (DK)
Aftenen (I) (DK)
Død og Dom (DK)
Fragment (6) (DK)
Til Generalinde Elisabeth Mokke (DK)
Epigram (DK)
Fragment (7) (DK)
Til Thalias Caroline paa hendes Fødselsdag d 5te Febr: 1772 (DK)
Aftenen Et Fragment (II)
Poenitenten et Fragment (DK)
Vinteren, et Fragment (DK)
Cantata for Raadhuus-Strædets Concert (DK)
Til Jomfrue Anna Hedevig Jacobsen (DK)
Morgen-Sang (DK)
Over M. B** (DK)
Over M. Th** (DK)
Paaskrift paa en Kaffekande (DK)
Til B*** og E*** (DK)
Til F* og L* (DK)
Tanker ved Salig Hr. Ulrich Friderich Suhms Grav (DK)
Rimbrev til L. Bensen (DK)
Fra et brev til moderen, Marie Huulegaard, dateret: D. 6te Novbr 1778 (DK)
Tillæg
Samtlige Skrifter I, Tilegnelse (DK)
Samtlige Skrifter I, Fortale (DK)
Efterskrift og noter
Efterskrift
I. Myten Ewald
II. Den himmelske ild
III. Lejlighedsdigtning og personligt udtryk
IV. Kærlighed og kunst
V. Digteren og tiden
VI. Liv og digt
1. Barndoms- og ungdomsår
2. Byliv og landliv
3. Ægteskabsplaner og krise
4. Pønitenten
VII. Digternes Ewald
VIII. Ewald og samtiden
IX. Senere kritikhistorie
X. Teksten
XI. Litteraturliste
Noter til efterskriften
Noter I
Ordliste
Tanker i Anledning af Hr. Hans Ebbesen, Hørkræmmer her i Staden, og Jomfrue Christiane Benedicte Huulegaards Mariage
Sørge-Sange i Christiansborgs Slots-Kirke den 18de Martius 1766 da Kong Frederik den Femte skulde føres til sit Hvilested
Tanker i Anledning af Frøken Sophia Dorthea v. Holstein's Dødsfald
Sørge-Digt over Frue Rahbek
Et Glimt fra Tiden ind i Evigheden ved Frue Geheimeraadinde von Schulins Hvilested, 18 Junii 1770
Philet en Fortælning
Passions Oratorium, opført af det saa kaldede Raadhuusstrædets Musikalske Selskab
Ønske til Jomfrue Cecilia Wormstrup, paa Hendes Fødsels-Dag
Recitativ og Aria, siunget den 18. Maj 1771, da det Musikalske Selskab for denne Vinter ophørte
Da jeg var syg
Paa Kongens Fødsels-Dag 1772
Taarer ved Herr Frederik von Arnsbachs Grav
Haab og Erindring
Til Herr Berling og Jfr. Godiche paa Deres Bryllups-Dag den 9 October 1772
Fra Landsbye-Høitiden. Et Forspil i Anledning af KongensFødsels-Fest den 29.Januarii 1775
Jeg sætter min Hat
O fremmede Glæde
Soel, din Straale fryder
Fra Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger.En Priisdigt af Johan Ewald
Over Bierg, over Dal
I Anledning af den sal. Mad. Jakobsens Dødsfald i Rondsted den l May 1775
Rungsteds Lyksaligheder. En Ode
Vers paa et Sølv Skildt givet til et Konge-Baand af Hr. Agent Claesen som afgangen Fugle-Konge
Tanker ved Graven af den unge Jens Sanderschov
Sang i Anledning af Kongens Fødselsdag 1778
Et hengivent Ønske
Aftenen: et Fragment
Eselet og Bonden. En Fabel
Klage-Sang over Skiødehunden: Maske
Under Frue Caroline Walthers Portrait
Indføds-Retten
Det nye Aar 1779
Fra Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger.En Priisdigt af Johannes Ewald
En Bonde seer fra Ploven
En Søemand, med et modigt Bryst
Naar Syd-Vinden kuler
Kong Christjan stoed ved høien Mast
Liden Gunver
En Edder-Fugl
Epigrammer
l. Versemageren
2. Claus Rimers Gravskrift
3. Den fornuftige Datter
En nye aandelig Sang, hvori indføres Forsonerens Jesu Christi kierlige Advarsel til dem som fristes af de onde og ulyksalige Tanker at ville forkorte deres eget Liv
Til Min M***
Poenitenten. En Ode
Følelser ved Den hellige Nadvere. En Ode, tilegnet Hans Høiærværdighed Hr. Dr. Schønheyder
Til Sielen. En Ode
Til hans kongelige Høihed Arveprinds Frederik, den 11. October 1779. En Ode
Til min M** paa hans Broders Fødselsdag
Johannes Ewalds sidste poetiske Følelser nogle Timer før hans Død
Impromptu
I Abrahamsons Stambog
Fragment
Fragment
Fragment
Til Cecilia Wormstrup
Fragment
Vers
Natte-Tanker
Over Johannes Kinast
Over Andreas Schyth
Nytaarsdigt til en Moder
Nytaarsdigt til en Fader (I)
Nytaarsdigt til en Fader (II)
Fragment
Aftenen (I)
Død og Dom
Fragment
Til Generalinde Elisabeth Mokke
Epigram
Fragment
Til Thalias Caroline paa hendes Fødselsdag d 5te Febr: 1772
Aftenen. Et Fragment II
Poenitenten et Fragment
Vinteren, et Fragment.
Cantata for Raadhuus-Strædets Concert
Til Jomfrue Anna Hedevig Jacobsen, da Solen var overtrukken med Skyer i Sommeren 1773
Morgen-Sang
Over M. B**
Over M. Th**
Paaskrift paa en Kaffekande
Til B*** og E***
Til F* og L*
Tanker ved Salig Hr. Ulrich Friderich Suhms Grav
Rimbrev til L. Bensen
Fra et brev til moderen, Marie Huulegaard, dateret D. 6te Novbr 1778
Noter II til Tillæg
Fra Samtl. Skr. bd. l: »Tilegnelse« og »Fortale«
Titel- og førstelinjeregister
Indhold