Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1944-1964

Indeholdte værker:

Hvad er det, vi skue
Ordet sig hviled
Gud planted en Have fra Øst til Vest
Herren, som raader i Himmerig
Den Luft, hvori vi gaae
Kain pløied rask i Vaar
Ei uddøer den Godes Æt
Naar Nat udvælder
Paa Sletten ved Euphrat i Asialand
Fra Afguders Altre slog Røgen i Sky
Abraham sad i Mamre-Lund
Der kom et Bud fra Himmerig
Sara var død, i sin Eenlighed
Esau var en Skytte vild
Op ad Bjerg og ned i Dal
Solen er heed
Som Ørnen sidder paa høien Hald
Der sad en Svend i det sorte Hul
Kong Pharao vaagned en Morgenstund
Gud naade mig stakkels gamle Mand
Kong Pharao var en ugudelig Krop
Der toner et Kvad over Tidens Hav
Der gik en Hyrde og vogted Faar
Et Paradis var Gosen
Ægypten var plaget saa saare
Pharao sidder i Høielofts-Sal
Som Solen oprinder morgenrød
Kom, lad os synge Vorherre en Sang
Jehovah nedfoer fra det Høie
Da Soel gik ned i Banke
Da Moses ned ad Bjerget steg
Thronen under Kerubimer
Kong Balak han sendte sine ridende Bud
Moses var gammel, af Verdens Uro
Hører Seer-Skjaldens Ord
Der laa en Stad paa Marken
Det var i Hvede-Høstens Tid
Josva gik i Palmelunden
Jeriko var en Stad saa fast
Josva med Arken Guds Folk baned Vei
Om Helte mange
Midianiten som en Tyrk
Der var en Kæmpe over Kæmper alle
Samson var Træl i Filisternes Land
I Dommertiden i Bethlehem
Det var saa stille ved Midjenat
Jeg gik i Marken og vogtede Faar
Mellem Brødre kaldt den Lille
Israels Hæder
Af Lyst til Vidskab uden Mage
Der kom tre svare Hungers-Aar
Naboths Viingaard grændsed tæt
Jeg drømte en Drøm, som blev borte igjen
Der var en gammel Præste-Søn
Herrens Huus var lagt i Støvet
Kom, lad os prise de herlige Mænd
I det andet Tempels Dage
Herren Moder Eva loved
Et Barn er født i Bethlehem
Marie , hun sad paa Hø og Straa
Deilig er den Himmel blaa
Simeon tog Guds lille Søn
Vorherre, han var et lille Barn
I Nasaret der var saa smukt
Ungdom og Viisdom, de fulgdes ad
Kom, følg i Aanden med
Himmerigs Port engang fløi op
Der var paa Jord en Guds Engel saa fiin
Ved Jordans Færgestæder
Alt paa den vilde Hede
Frelseren i sin Moders By
Der vandred en Yngling saa tankefuld
Brudgom taler til Bruden sin
Der sad en Fisker saa tankefuld
Seer du Ham paa Fiskerbaaden
Kvinden paa sin Krykke
Blomst kan visne før Sol nedgaaer
Om en Hedning vil vi sjunge
Aanden opgav Enkesønnen
Paa Hedenskabets Grændser
Lazarus laae paa Sotteseng
See, hvor nu Jesus træder
Vor Frelser frit sin Fiende
Jesus Christus , Livets Drot
Christus, vor Gienløser blid
Idag opstod den Herre Christ
Som Foraars-Solen morgenrød
Paaskemorgen Magdalene
Luk Øine op, al Christenhed
O hør det Thomas og troe det dog
Til Himmels foer den Ærens Drot
Apostlerne sad i Jerusalem
Var I ikke Galilæer
Hvor Abraham i Hyrdehjem
Nøgen, under Torne-Krone
Søde Jesus , Julens Fyrste
Der sad en Svend i Blaamænds Land
Du sande Gud! hør Du min Bøn
Underveis var til St. Peder
Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land
Sankt Peder, han ligger i Bolt og Jern
Johannes var Vorherres Ven
Der sad en Drot ved Eufrats Rand
Der var en gammel Hyrde
Purpur-Kaaben, tit opfarvet
Der ligger en Ø i Vesterhav
Jeg førte ret et Konge-Liv
I de dybe Hjerters Tid
Der er saa bredt et Land bag Rhin
Hos Fyrsterne sad tæt i Ring
Ansgar han laae paa Sotteseng
Der throned en Keiser i Englehjem
Med Korset og Krumstaven
Hvem monne det være, der ganger saa hvast
Vor Gud er død hinsides Hav
Det var i gamle Dage
Her er saa stille, her er saa tyst
Da mørkest det saae i Verden ud
I Vittenberg, i Sachsen-Land
Da Huss blev brændt paa Baalet
Jeg var en Munk i Sachsenland
Guds Kirke er vor Klippe-Borg
Thomas Kingo er Psalmisten
Der stod en Gran saa rank og skiøn
Herren taler: Øer, hører
Han var ingen mægtig Aand
Opløft din Røst, du gamle Kvinde
Der sad en Svend i Munkebur
Der ligger et Land vel lavt i Nord
Det var i vore Dage
Op dog, Sion! seer du ei
Herren, han har besøgt sit Folk
Hil dig, vor Fane
Vidunderligst af Alt paa Jord
Tag Bogen af den Engels Haand
En Syndflod af Bøger
Verden døde
Priser Herren, for Han er god
Kong Pharao var en ugudelig Krop (vers 6 - 8)
Lover Herren! paakalder hans Navn
Hører Seer-Skjaldens Ord (vers 55)
Der laa en Stad paa Marken (vers 13 og 16-20)
INDHOLDSFORTEGNELSE til Den uafsluttede Udgave 1839-1841 .
Kirkegaarden.
Bibelen.
Bibel-Historien.
Skabelsen.
Paradis og Slangen.
Kain og Abel.
Stamfædrene.
Syndfloden.
Babels-Taarnet.
Abraham.
Isak.
Jakob og Josef.
Moses og Pharao.
Guldkalven.
Korah, Dathan og Abiram.
Bileam.
Rachab.
REGISTER
TILLÆG Tallene i Parentes angiver Nr. fra den uafsluttede Udgave 1839-1841.