Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1932-1948

Indeholdte værker:

FORORD
INDHOLD
En christhen førstis lære (1520)
Succurre dei genitrix virgo
Nota picturam boni regis
Nota picturam tijrannj
Tyrannj imago ex scriptura j Regum . 8 .
Pictura regis Deuteronomij xvij
Tituli tijrannorum
Ath een konge skall fly smigher
Om konst der freed gør
Om skat oc exsiss
Om een kongis Rwndhed oc welgærning.
Om low at skicke oc forbædre
Om forstandere oc dheris befalning
Om Compakt oc forligilse till fred
Om kongers oc dheris børns gifftermaall
Wthi the ting dher konghen skal øffwe seg mæn fred ær:
Nota hoc officium regis
Om orlog heller strijd at føre
Epistola ad Johannem Laurentii (1523)
Venerando domino magistro Johanni Laurentij canonico Roschildensi frater Paulus Helie Carmelita salutem.
Christiern den Andens Rimkrønike (1523)
Epistola ad Petrum Iuari (1524)
Venerando uiro domino Petro Iuari, bona- rum artium magistro et canonico Lundensi, frater Paulus Helie Carmelita salutem.
Een cristelig vnderwyszning (Martin Luthers Bedebog) (1526)
Erlig oc welbyrdig mandt oc streng Ridder her Olwff Nielsen till Valløff, Broder Paulus Helie Helser jnn Christo Jesu, medt Gutz naade och wenskaff.
Een korth vnderwyszningh om the x. Gutz bwd ordt, alle thennom nyttelig som wille sigh Cristellighe och wdhen straff bewijsze bode modt gudt oc mennisken
Første Gwdtz bwd Thw sckalt icke haffue andre oc fremmede Gwder.
Andhet Gudtz bwdt Thw sckalt icke tage thijn Gudtz naffen forfengellige wdtij thijn mwndt.
Thredie Gwdtz bwdt. Thw sckalt holde oc hellig gøre Høytilige dage.
Fierde Gudtz bwdt Thw skalt hedre oc ære tijn Fader, oc thijn Moder.
Femte bwdt Thw sckalt icke y hiell slaa
Slette bwdt. Thw skalt icke giøre Hoord [B1a]
Sywende bwdt. Thu sckalt icke stiæle.
Ottinde budt. Thu sckalt icke sye falst vitne emodt thijn jeffencristen.
Nyende budt. Thu sckalt icke begere thin ieffencristens huss.
Thijnde budt Thu sckalt icke begere hans Hustrw, dreng, eller Pyge [B2b] Qwegh eller Noget handt eyer oc besyder.
En kort beslutelsze paa thesse x Gudtz budt.
Hwor wy thesse budt bryde, oc offuer træde. [B3b] Saa synde wy modt thet Første budt
Saa bryde wy modt thet andhet budt
Saa bryde wy modt thet Tredie budt
Saa bryde wy modt thet Fierde budt [B7a]
Saa synde wy modt thet Femthe budt
Saa synde wy modt Thet Siette budt
Saa synde wy modt thet Siwende budt.
Saa synde wy modt thet Ottinde budt.
Saa syndis modt the tw Siste budt.
The som kailis fremmede synder.
Om alle thisse buds fuldkommelsse. Saa fulkomme oc holde wy thet første budt.
Saa holde oc fuldkomme wy thet Andhet budt.
Saa holde oc fuldkomme wy thet Tredie budt.
Saa holde oc fuldkomme wy thet Fierde budt.
Saa holde oc fuldkomme wy thet Femte budt.
Saa holde oc fuldkomme wy thet Siætte budt.
Saa holde oc fuldkomme wy thet Siwende budt.
Saa holde oc fuldkomme wy thet Ottinde budt.
Om de tw Siste budt.
Thisse samme x Gudtz budt kortelligen vth set paa Rijm.
Een kort vnderwijssning paa the artickill then hellige tro indeholder.
Then Første part aff then Hellige troo. Jegh tror paa Gud Fader almectiste, hemmels oc jords sckabere. Thet er.
Anden part aff then Hellige troo.
Thet er.
Then tredie part aff then Hellige tro.
Thet er.
EEn kortvnderwijsningh paa the Siw bøner som Pater noster indeholder och først aff [E8a] hennis fortall ther saa lyder Wor Fader, thu som æst y himmelin. Thet er.
Then Første bøn. Tith naffen sckal Helligt giøris. Thet er. [F2b]
Then andhen bøn. Tillkommendis worde tith ryge. [F4b]
Then Tredie bøn wdtij Pater noster. Worde thyn willie her paa jorden. Som hand err y Hymmelen.
Then Fierde bøn. Giff oss i dag wort dagelige brød. Thet er.
Then Femte bøn. Forlad oss wor sckyldt oc brøde, som wy forladhe waare sckyldenær.
Then Siette bøn. [G5b] Leed oss ey y frestelsse. Thet er.
Then Siwnde bøn. Men frelss oss fraa onth
Amen.
Een korth lerdom och predickin, huore wy sckule rettelige, oc fructsommelige beløbe Jesu Cristi død oc pyne, sckifft wdti Femthen parther.
Første parth.
Anden parth.
Tredie parth [H2b]
Fierde parth.
Femte parth.
Siette parth.
Siwende parth.
Ottende parth.
Nyende parth.
Thiende part.
Elløffte parth.
Taalte parth
Trettinde parth
Fiorttinde parth
Femtynde parth [16b]
Undervisning om Luthers Handel (1526)
TEKSTKRITIK
Tekst B. Her begyndis Konning Christians thendt Andens Krønicke och Historie, Aar U M D xxiij.