Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1932-1948

Indeholdte værker:

Om den Lutherske Handel. (1532)
En kristen Fyrstes Lære (1534)
Psalmo ij.
[ija] Verdiighe fædre met gud, strenge Riddere oc ædele gode mend geeslige oc werslige Danmarcks riigis raad, Oc menige Danmarcks Riigis indbyggere, broder Paulus Helie ønscher Fred och naade lycke oc salighed aff gud wor fader oc wor herre Jesu Christo.
Een Christen Furstis wnderwiisning oc lære, Først dictett paa latine aff Doctore Erasmo Roterodamo, oc siden wdsett paa Dantsche aff broder Paulo Helie som her effterfølger.
Een god Furstis controfeyt
Een tyrannis controfeyt [23a]
[23b] Forskell emellom konger oc tyranner
Saa bescriffuer Julius Pollux een god oc retsindig konge.
Saa bescriffues een tyrannes belastinger oc vdygder
Om skat at giffue Keyserin. [38a]
At een konge schall seg wogte for thet folck ther smygre kand
Om then konst ther fred giør. [61a]
Om skat oc exiiss.
Om een kongis Rundhed oc welgerninger. [72b]
Om low att skicke oc forbedre. [74b]
Om forstandere oc theris befaling.
Om Contrackt oc forligilse till Fred.
Om kongers och theris børns gifftermaall.
Wdi huad handel kongen scall øffue seg then stwnd fred er. [93b]
Een god och retsindig kongis embede er sligt.
Om orlog eller striid at føre. [98a]
En kristelig Forligelse (1534)
Psalmo. lxxxiij.
Till alle Christne læsere forsender broder Paulus Helie mett thenne føge bog, fred oc naade, enighed, kierlighed oc salighed aff Christo wor Gud och herre
[A4a] Huar wdaff twedrackt kommer i thenne tiid.
Huore atskillige synder bødis icke met eens wilkaar
Om mennischins frii willie oc wilkaar [B4a]
Om tro oc gode gierninger
Om bøn oc begang for affgangne Christne siele
Om framfarne helgens bøn for the leffuendis
Om helgens belede oc theris brug
Om scrifftemaals sacrament oc thetz brug.
Om messen oc hendis brug.
Om hellige dag
Om faste oc forskiell paa mad [E1b]
Till alle fromme læsere broder Paulus Helie. [E4b]
Om messen nogett ydermere
Om sacramenthens almyndighed wnder begge fantzwn.
Om then dantsche messe oc hennis brug.
Om prestegiiffte
TEKSTKRITIK