Udgiver:
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1969-1971

Indeholdte værker:

Fortale
INDHOLDSFORTEGNELSE
Tidstavle
Indledning til Bergens Beskrivelse
Om Bergens Herlighed og Fordeel for andre Danskeog Norske Stæder, item om dens Uleyligheder.
Om Indbyggernes Naturel, Skik og Sæder.
NOTER
Indledning til Dannemarks og Norges Beskrivelse
Om den Danske Nations art og egenskab.
NOTER
NATURENS OG FOLKE-RETTENS KUNDSKAB
Indledning til Natur- og Folkeretten
Indhold af dette Skrift
Fortale til Læseren
FØRSTE PART.
CAP. I. Om Menneskets Gierning
CAP. II. Om Moralske Gierningers Rette-Snoer, Eller Om Loven i Almindelighed
CAP. III. Om Naturens Lov
CAP. IV. Om Menneskets Pligt mod sig selv
CAP. V. Om Menneskets Pligt mod sin Næste
CAP. VI. Om den naturlige Lighed imellem alle Mennesker
CAP.VII. Om adskillige Tienester man maa bevise sin Næste
CAP. VIII. Om deres Skyldighed udi Almindelighed, som giøre Pagt og Forbund med hinanden
CAP. IX. Om Talen
CAP. X. Om Eeders Afleggelse
CAP. XI. Om den Skyldighed, som udfodres udi at forhverve sig Herredømme over en Ting
CAP. XII. Om den Pligt, som flyder af en Tings Herredømme
CAP. XIII. Om Værdie
CAP. XIV. Om Contracter og de deraf flydende Pligtigheder
CAP. XV. Hvorledes Obligationer og Forpligtelser blive løste
CAP. XVI. Om Udtolkninger
CAP. XVII. Om Maaden at procedere udi den naturlige Frihed
ANDEN PART.
CAP. I. Om Ægteskab
CAP. II. Om Forældrenes og Børnenes Pligt
CAP. III. Om Herrers og Tieneres Pligt
CAP. IV. Om hvad der har drevet Menneskerne til at indstifte Stæder
CAP. V. Om Stædernes indvortes Dannelse
CAP. VI. Om Republiqvers Form og Dannelse
CAP. VII. Om det Borgerlige Herredømmes Affectioner
CAP.VIII. Om de Maader, hvorved et Herredømme forhverves, besynderlig et Monarchisk
CAP. IX. Om høye Regenteres Pligt
CAP. X. Om de Borgerlige Love udi Særdeleshed
CAP. XI. Om den Ret den høye Øvrighed haver over Undersaatternes Liv
CAP. XII. Om Navn og Rygte
CAP. XIII. Om den høye Øvrigheds Magt saavel over det publiqve som private Gods
CAP. XIV. Om Krig og Fred
CAP. XV. Om Forbund
CAP. XVI. Om Gesanteres Ret
CAP. XVII. Om Begravelses Ret
RegisterPaa de fornemste Sager, som i denne Tractatafhandlede ere.
Fortegnelse over Indskudi Natur- og Folkerettens 2. Udgave (1728)og 3. Udgave (1734).
Noter til Natur- og Folkeretten
A. Retsfilosofiske Kilder
B. Lovudgaver
Til Vejledning i Udgavens Noteapparat
BILLEDFORTEGNELSE