Udgiver:
Munksgaard
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1939-74.

Indeholdte værker:

THOMAS KINGO SAMLEDE SKRIFTER III
THOMAS KINGO SAMLEDE SKRIFTER UDGIVET AF HANS BRIX * PAUL DIDERICHSEN F. J. BILLESKOV JANSEN III
INDHOLD THOMAS KINGOS AANDELIGE SIUNGE-KOOR
Aandelig Siunge-koor, Første Part, 1.Udgave 1674
Samtykke til Trykken. )(Iv
Til dend Gunstige og rætsindige Læsere
Dend meget Gudelige og Geistrige
Rind nu op i JEsu Navn
Dagen er snart runden hen [1]
Ach! min HErre, straf mig ey [1]
Siæl og Hierte, Sind og Sandser [1]
Blusser op og værer glade [1]
Salig er en Mand at skatte [1]
Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder
Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder
Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde
Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund!
Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer og meer
GUd vær mig naadig, og tilgiv min Synd saa leed
Op, op i søde JEsu Navn [1]
Det mulner mod den mørke Nat [1]
O HErre hør min Jammers Bøn
Nu rinder Solen op
Til hvile Soolen gaar
Udaf dend dybe Nød
Vaag op og slae paa dine Strenge
See, hvor sig Dagen atter skynder [1]
O HErre, hold din´ Øren aaben
Register.
Aandelig Siunge-Koor, Første Part, 2. og 3. Udgave 1677 og 1680
Aandelige Siunge-Koors Første Part Anden og tredie Udgave.
Dend I. Morgen-Suk.
Dend IL Morgen-Suk
Dend III. Morgen-Suk
Dend I. Aften-Suk.
Dend II. Aften-Suk.
Dend III. Aften-Suk.
Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681
APPROBATIO.
Dend Stoormægtigste Høybaarne Dronning CHARLOTTA AMELIA
Allernaadigste Dronning
Den Vel-ærværdige, Hederlige og Høy-lærde Mand Mag. Thomas Kingo Superintendent ofver Fyens Stift til Ære
In Chorum sacrum THOMÆ KINGO Episcopi Fyonensis.
Redivivo Bichorali NEHEMIÆ: C 12. v. 31. 40.Clarißimo & Nobilißimo Summéq; Venerabili DNO. D. M. THOMÆ KINGO &c. Sanctum DEI CHORUM ya/l/jcug nol vftvois xal d?ådlg nvev/taTixals éavrolg haklv iterum atq; iterum jubenti,afflatum Divinæ Auræ æternum.
A ___ _ Register ofver disse aandelige Sange oc Hierte-Sukke efter Ordenen.
Erindring til de Music-elskende.
Op! op med Himmelstemme
Steenig Hierte, gid du kunde
Kom, Siæl, og lad os græde
Ach! min Jesu jeg maa klage
Sorrig og Elendighed, Suk og salte
Ach! min Jesu! ach! jeg er død
Ach! Herre see min Hierte-vee
Aldrig er jeg uden Vaade
Med Blusel, Graad og Klage
Naar jeg, O Gud! mit Synde-dyb
Fald ned, fald paa dit Ansigt ned
Søde Jesu, Siælens Læge
Himmelsøde Gud og Fader
Til Herrens Bord, I Jesu Navn
Hierte Jesu, hvad for Prøve skal
O Jesu! paa din Alter-food
Tack, Jesu, Sialens Hyrde good
Min Siæl, hvor er dog dend, som dig
Far, Verden, far vel, jeg keedis
Ach! Jesu mit Hierte har vanked
Herre Gud mit Hiertis Glæde
Søde Siæl, hvi vilt du komme
Hvorfor, mit Hierte, klemmiss du
Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke
Sorrig og Glæde de vandre
Hvor ofte sukker jeg, fordi
Blant alle Ting i Verden her
Saa skal dog alle Ting sig
Hierte Fader, Godheds Rood
Gud, hvor stor og prjselig
Vor Disk og Dug er alt bereed
Vort Maaltjd vi beslutter nu
Hav Tack, ô Gud, vor Skabermand
I Jesu Himmel-søde Navn
En fattig Pillegrim jeg er
O store Gud og Herre
Naar jeg, O Gud! paa Havet er
Register over Sangene, og Hierte-sukke effter Bogstavernis Begyndelse.
Dend første Sang.
Dend anden Sang.
Dend tredie Sang.
Dend fierde Sang.
Dend VII og XII. Sang. Siungis med denne Melodie. VII. Himmel-søde Gud og Fader XII. HErre Gud mit Hiertis Glæde
Dend X. Sang.
Dend XI. Sang.
Dend XIV. Sang.
Danielis Paulli Advarsel til den Kiøbende.
Aandelig Siunge-Kor, Første Part, 4. Udgave 1684
Kongelige Naadigste Frjhed.
Samtykke til Trykken.
Dend Stormægtigste, Høybaarne Monark og Ene-Volds Herre CHRISTIAN dend Femte
Allernaadigste Herre og Konge
Til dend gunstige og retsindige Læsere.
In Effigiem DN. THOMÆ KINGOS
Dend meget Gudelige og Geistrjge Sang-MesterTHOMÆ KINGO Til pligtskyldig Taksigelse og Ære sat af den som udi hans Aandelige Sanges Liflighed dagligenHaver Sin Lyst.
Nu staar jeg op i HErrens Navn
Rind nu op i JEsu Navn du livsalig
Dagen er snart runden hen [2]
Dagen nu sin afskeed tager
Ach! min HErre, straf mig ey [2]
Dagen nu fra Himlen rinder
Siæl og Hierte, Sind og Sandser [2]
Blusser op og værer glade [2]
Haf tak, O GUd! for denne Dag
Salig er en Mand at skatte [2]
Nat søvn og slum, og seng far vel
Lyksalig Dag! som nu saa bliid
Dend præg Sool, som heele Verden
Gak Siæl og tag dit Regnebræt
Ah HErre! lad nu ey din Vred' opsyde
Op min Siæl, thi Sool er oppe
Velkommen Morgenstund med Guld
Dend klare Sool gaar ned, det
Hvilestunden er i vente Solen setris
GUd vær mig naadig, og tilgiv
Far vel du hvile-søde Nat
Op, op i søde JEsu Navn [2]
Det mulner mod den mørke Nat [2]
Paa rendebakken Soolen gaar
O HErre! hør min jammers Bøn
Frem til GUd med Morgen-gave
Nu rinder Solen op af Østerlide
Til hvile Soolen gaar, og Dagen
Aften-Stiernen hisset tindrer
Udaf dend dybe Nød af alskens
Morgenrøden sig udstrekker
Vaag op og slaa paa dine Strenge
See, hvor sig Dagen atter skynder [2]
Tiden skrider, Dagen rinder
O HErre! holt din Øren aaben
Morgen- og Aften-Bøn
Bøn efter Prædiken.
Register over de Morgen- og Aften-Sange saa og over de Poenitense-Psalmer.
Register over de Trøstelige Morgen- og Aften-Suk.
DANIELIS PAULLI Advarsel til den Kiøbende.
Første og Anden part, 5.og 2.Udgave, Odense 1686
Morgen- og Afften-Bøn, daglig at brage.