Udgiver:
H.H. Thiele
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1911-1926

Indeholdte værker:

PEDER PALLADIUS' DANSKE SKRIFTER INDHOLDSOVERSIGT
INDHOLDSFORTEGNELSE.
INDLEDNING.
I.ORIGINALEN.
II. OVERSÆTTELSEN.
III.
Erlig oc Velbyrdig Quinde Fru Berete Gøye/ Naade oc Fred i vor Herre Christo.
Fortalen.
Nogne deylge Sprock aff den Hellige Scrifft/ for en bedrøffuit Samuittighed etc.
Esaie. Liij.
j Pet. ij.
j Timoth. j.
j Ttmoth. ij.
Heb. ix
Eph. j.
i Cor. j
Rom. v.
Galat. j.
Collos. ij.
Matth. jx
Matth xi
Joan. vj.
Joan v.
Joan viij.
Joan j.
Joan vj.
Joan iij
Rom viij
j Joan. ij
Joan. xvj.
j. Joan. v.
j. Cor. xv.
Joan. x
j Joan. iv
Rom. v.
Joan. xx.
Rom. xiiij.
Joan. j.
i Pet. j.
j Pet. ij.
j Pet. iij.
j Joan. j.
Rom. iij
Rom iiij
Rom v.
Exempla.
Joan viij.
Luce vij.
Luce xix.
Luce xxiij.
Matth ix.
Luce xxij.
Act. ix
ii Reg xii
Psal. li.
ii Paral. xxxiii
Luce rv.
Luce xviij.
Esai. xliij.
Zacha. ij
Jere. xxxj
Psal. xxv
Psal lxviii
Joel. ii.
Jere v.
Matth viii.
Matth ix.
Act. xv.
Trøstelige Sprock for den Christne Kircke.
Esa. xlix.
Psal. xliij.
Den xxv: Dauids Psalme/ som et en deylig Bøn at Gud vil styre/ oc regere/ forlade Synder/ trøste oc redde.
Den xxxiiij. Dauids Psalme den tid hand foruende sin Skickelse faar Abimelech/ som dreff hannem fra sig/ oc hand gick bort.
Den lxxxv. Psalme/ som er Kore Børns Psalme faare at siunge.
Nogle Ordsprock om Troen aff det Gamle oc Ny Testamente. ||
Her effter følger den velfignelse/ som vor Herre Gud sagde offuer Israels Folck.
Nume. 6.
Psal. xxxii.
En merckelig tacksigelse oc Bøn.
En Bøn der effter.
NOTER TIL NOGLE DEJLIGE SPROG.
BIBELCITATERNE HENVISER TIL FLG. STEDER:
TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
V.
Fortaletil Biblia/ Det er den gantske Hellige Scrifft/ vdsæt paa Danske.
Fortalen.
NOTER TIL FORTALEN TIL BIBLEN 1550.
TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
I.
II.
En daglig oc personlig Bekendelse faar Gud.
En daglig Bøn der paa til Gud.
En daglig Tacsigelse/ der paa/ til Gud.
En anden Tacsigelse vdi almindelighed/ Thi wi kunde aldri fuldtacke Gud.
Prented i den Kongelige Stad Københaffn hoss Hans Wingaard/ i det ny Kloster stræde/ Aar effter Guds byrd/ MDLI.
NOTER TIL PALLADIUS' "NYTAARSGAVE" 1551.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
Erlig oc Pelbyrdig (Quinde/ Frue Eline Gøye/ paa Skioldews/ Salig Her Moritz Olsens Ridders effterleffuerske/ ønsker ieg Peder Palladius Naade oc fred/ aff vor Herre Jesu Christo.
En indgong til disse effterfølgende Bønner.
Den Første Bøn at giffue sig skyldig oc Herren i vold.
Den Anden Bøn At giffue sig hart ind/ til Guds kierlighed.
Den Tredie Bøn At Christus vilde staa paa sin Ret
Den Fierde Bøn Om at kunde giøre noget gaat.
Den Femte Bøn Om Herrens Naade oc Barmhiertighed. ||
Den Siette Bøn. Om salighed at hente aff Herren alene. ||
Den Siuende Bøn Om beskermelse mod Dieffuelen. ||
Den Ottende Bøn At Herrens villie maa ske.
Den Niende Bøn At Herren vil tage oss i forsuar. ||
Den Tiende Bøn Om Guds almectighed.
Den Elffte Bøn Om Guds Viisdom.
Den Tolffte Bøn/ Om Guds Kierlighed.
Den Trettende Bøn Om vor skabelse oc Verelse.
Den Fiortende Bøn Om Guds Faderlig Forsiun. ||
Den Femtende Bøn/ Om Foriettelserne oc om Haabet. ||
Den Siettende Bøn/ Om Syndernis forladelse.
Den Syttende Bøn/ Om den Hellig Aands Naade. ||
Den Attende Bøn imod Fald oc Frtstelse.
Den Nittende Bøn/ Om Guds retferdiggørelse.
Den Tiuende Bøn Om Troen oc imod Mishaab.
Den xxj. Bøn Om Guds Naade oc Mildhed.
Den xxij. Bøn Atter om Guds mildhed oc Barmhiertighed. ||
Den xxiij. Bøn Om Guds omhu oc beskermelse.
Den xxiiij. Bøn Om den rette Hyrdis voct oc vaaretect.
Den XXV Bøn Om Guds flitighed at kalde oss tilbage igen.
Den XXVI. Bøn/ Om vor rette Hyrde oc Saliggører. ||
Den XXVII. Bøn/ Om at høre vor rette Hyrdis røst.
Den XXVIII. Bøn/ Om at beholde vort haab fast oc sterck. ||
Den XXIX. Bøn/ Om en Fri Forladelse paa Guds Barmhiertighed.
Den XXX Bøn Om at vort haab skal aldri bliffue til skamme.
Her effter føløer en Bøn/ at bruge besynderlige wdi en suar soet oc siugdom.
It endeligt Suar aff Gud/ til alle disse Bønner/ aff den XXXV. Psalme. Jeg/ er/ din/ Salighed.
Jeg.
Jeg.
Jeg.
Jeg er din.
Jeg er din salighed.
Til den Christen læssere. ||
NOTER TIL OCHINO'S MÆRKELIGE BØNNER.
TEXTRETTELSER.
VARIANTER TIL OG BEARBEJDELSE AF EN BØN UDI EN SVAR SOT.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Erlig oc Velbyrdig Mand Borchart van Boynelberg Høffuitzmand paa Solthe/ ønsker ieg Peder Palladius Naade oc Fred wdi vor Herre Jesu Christo.
Dauidz Psalme/ faar at siunge/ der Nathan Prophete kom til hannem/ der hand vaar indgangen til Bersabee.
Gud ver mig naadig/ effter din Miskundhed/ Affslet mine Synder effter din store Barmhiertighed.
Affslet mine Synder/ effter din store Barmhiertighed.
To mig vel aff mine misgerninger oc gør mig ren aff mine Synder.
Tht ieg bekender mine Misgerninger/ oc mine synder ere altid faar mig.
Jeg haffuer alene syndet mod dig/ oc giort ilde faar dig. ||
Paa det at du skalt beholde Ræt i dine Ord/ oc bliffue ren/ Haar du bliffuer dømt.
See ieg er fød aff Syndig Sæd/ Oc min Moder haffuer undfanget mig i Synd.
Se/ du haffuer lyst til Sandhed/ som ligger i skiul/ du lodst mig forstaa din Visdoms Lønlighed.
Affløss mig met Isop/ at ieg bliffuer ren/ to mig/ at ieg bliffuer snehuid.
Lad mig høre Glæde oc Fryd/ at de ben bliffue Glade/ som du haffuer Syndet slaget.
Skiul dit Ansict fra mine Synder oc vdslet alle mine Misgerninger
Gud skabe it rent hierte i mig/ oc giff mig en ny vis Aand.
Forkast mig icke fra dit Ansict/ oc tag icke din hellig Aand fra mig.
Trøste mig igen met din hielp/ oc en frimodig Aand opholde mig.
Thi ieg vil lære offuertrædere dine Veye/ at Synder fkulle omuende sig til dig.
Gud du som est min Gud oc salighed/ frelss mig fra de blotskyldige/ at min Tunge kand prise din Retfecdighed. ||
HERRE oplad mine Læbe/ at min Mund kand kundgøre din priss.
Thi du haffuer icke lyst til Offer/ Jeg vilde vel ellers giffue dig det/ oc Brendoffer behager dig icke.
En angerfuld Aand er det Offer som Gud behager/ Gud forsmaar icke it sorgfuld oc angerfuld Hierte.
Gør vel mod Zion/ effter din Naade/ Byg Murene i Jerusalem.
Da skulle Retferdighedens Offer behage dig/ Brendoffer oc hele Offet/ Da skal mand || offer øxen paa dit Altere.
Nu Følger samme LI. Psalm i sig selff.
Manasse Juda Kongis Bøn/ der hand vaar fangen i Babilon.
Kong Salomonis Bøn om timelig liffs nøtorfft oc næring. Prouer. xxx.
TEXTRETTELSER.
VARIANTER OG NOTER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
V.
Om Exorcismo/
Alle Sogneprester och Jesu Christi Kirckis Tienere udi Gothe och Eisenachs super- attendentia ønsker Justus Menius Gudtz Naade Och Fred i Christo.
TEXTRETTELSER.
NOTER.
INDLEDNING.
I.
II.
En Vnderuisning kortelige at Bede wdi Husholding/ oc at anamme Suar igen aff Gud.
Peder Palladius ynsker Erlig oc fornumstig Suend Niels Persen/ sin kære Svoger/ Naade oc fred aff Gud Fader ved IHEsum Christum.
En Bøn om Syndernis forladelse. I.
Der Suarer Gud saa til igen.
Aff det Ny Testamente.
En Bøn om Troens formerelse oc bestyrckelfe. || 2.
Der Suarer Gud saa til igen.
En Bøn at mand kand vare paa sit Embede. 3.
Der Suarer Gud saa til igen. ||
En Bøn at Bede for vor daglige føde. || 4.
Der Suarer Gud saa til igen.
En Bøn at bede om trøst oc husualelse emod rædsel oc forskreckelse. 5.
Der Suarer Gud saa til igen.
En Bøn imod en ond Samuittighed. 6.
Der Suarer Gud saa til igen. ||
En Bøn imod sine Fiender oc wuenner. 7.
Der Suarer Gud saa til igen.
En Bøn om gode oc lydige Tiunde at offwerkomme. 8.
Der Suarer Gud saa til igen.
VARIANTER.1
En Tacksigelse til Gud/ for alle hans gode gaffuer oc pelgierninger. ||
Der suarer Gud saa til igen.
TEXTRETTELSER.
BIBELCITATERNE. De med Kursiv betegnede Skriftsteder findes ogsaa og i samme Form i "Mærkelige Bønner" 1552.
INDLEDNING.
Til Prosterne in Synodo Roschildensi.
En Tractat/ om de stycker/ huor met
Om Kircken.
Om Predicke stolen.
Om Alterid. ||
Om Funten
Om Stole
Om Kieregaarden
Om Wryd
Om Sogne Presten
Om Prestegaarden
Om Tienden
Om Offer. ||
Om Sogne Degnen/
Om Degne Bolig
Om Hellige dage
Om Bede dagen.
Om Taffler.
Om Blaacke
Om Husarme.
Om Testamente.
Om Børne Lerdom.
Om Scholer.
Om Bøger.
Om Band.
Om Ecteskabs Sager.
Om Hore Sager.
Om Samkom.
Om Sogne steffne.
Om Brøllupe.
Om Brød oc Vin.
Om Calente.
Om Prousten.
Om Superintendenten/
TEXTRETTELSE.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
Erlig oc velforstandige Mend/ Borgemestere oc Raadmend/ i Københaffn/ ønsker ieg Peder Palladius Naade oc Fred aff Gud Fader/ ved Jesum Christum.
En Aandelig Praeseruatiue oc foruaring mod Pestelentze
En Præseruatiue och foruaring mod Pestelentze. screffuit aff Doctore Petro Capitanio til Københaffns Borgere/ Anno M. D. Liii.
Først for dem som icke ere befengde met Pestelentz.
En Legedom til dem som ere befengde met pestelens.
TEXTRETTELSER.
NOTER.
BIBELCITATER OG -HENVISNINGER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
Erlig oc Velbyrdig Mand Eskil Oxe Kongelig Maistats Kentmestere ynsker ieg Peder Palladius
Huad Mildhed eller Sactmodiøhed er.
TEXTRETTELSER.
NOTER.
BIBELSTEDER.
INDLEDNING.
I.
II.
Til laesseren.
Exo: xxij.
Leuit xxv. ||
Deut. XXIII.
Heemiae V. ||
Psal. XV.
Psal. LV.
Prouerb: XXVIII.
Ezech: XVIII.
Ezech. XXII.
Matth. V.
Luc.VI. ||
Mart: Luth: offuer den femtende Psalme Scriffuer saa om Aager. ||
Johan. Oecolamp. offuer det xxii. Ezechiels Capittel.
TEXTRETTELSER.
VARIANTER.
NOTER.
BIBELCITATER
INDLEDNING.
Peder Palladius til den Christen Læsere.