Udgiver:
H.H. Thiele
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1911-1926

Indeholdte værker:

PEDER PALLADIUS' DANSKE SKRIFTER INDHOLDSOVERSIGT
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING.
I.
II.
Erlig och Velbyrdig Mand Herloff Trolle til Hillerødsholm Kongelig Maiestats Befalnings Mand/ paa Øre Kraagen/ ynsker Ieg Peder Palladius Doct: S. S.
Faartalen
For det første
For det andet
For det tredie
For det Fierde.
For det Femte om Mose tid.
For det siette om Iosue tid.
For det siuende. om Dommernis tid.
For det ottende om Kongernis tid.
For det Niende/ om Machabeernis tid
Den anden part aff denne bog om det ny Testament
For det andet om Tyrannernis tid
Om Ketternis tid.
Om Pauffuedommet.
Om Gud Fader.
Om Guds Søn.
Om den Hellig Aand.
Om den hellige Kircke.
Om Louuen
Om Euangelio.
Om Troen.
Om Retferdiggørelse
Om Prædicke Embedet
Om Sacramenterne.||
Om Daaben.
Om Christi Naduere.
Om Nøglene.
Om gode Gerninger.
Om en Christen Bøn
Om almisse Gerning.||
Om Sabbatz dagen.
Om Faste.
Om Poenitentze.
Om Scrifftemaal.
Om Nockgørelse.
Om Band. ||
Om Ecteskab.
Om øffuerighed.
Om Synden
Om huad der er ført vdi S. Peders Skib igen hoss de Romere.
Om Messen.
Om helligens paakald.
Om Skiersild. ||
Om Spøgelse.
Om Pelegrims gong
Om Hellige Mends Been.
Beslutning.
Følger her en kort summa paa vor Saligheds lærdom.
Til den Christen Læsere.
* Nogle smaa vildelse vdi Prenten.
TEXTRETTELSER.
NOTER.
BIBELCITATER
INDLEDNING.
I.
II.
Petrus Palladius til alle Sogne degne vdi Sielands Stict.
Aduent syndag. matth. xxi.
Anden Syndag. Luce xxi.
Tredie Syndag. Matth: xi.
Fierde Syndag. Iohan: i.
Iule dag. Luce: ii.
Anden Iuledag. Matth: xxiii.
Tredie Iuledag. Ioannis xxi.
Intra octauas Luc: ii.
Nyt Aars dag Luc. ii.
Epiphaniæ Matth. ii.
Første syndag post Epipha: luc: ii
ii Syndag Io: ii.
Tredie Syndag. Matth: viii.
iiii Syndag. Matth: viii.
v Syndag. Matth: xiii.
Sette Syndag. Matth: xvii.
Siuende Syndag. Matth: xi.
In Septuag: Matth. xx.
Kyndermiss dag. luc: ii.
In Sexag: Luc: viii.
In Quinquag: matth: iii:
Inuocauit. Matth. iiii.
Reminiscere. Matth: xv.
Oculi. Luc: xi:
Letare. Io: vi.
Iudica. Io: viii
Annunciationis. Luc. i.
Palmarum Matth. xxi.
Skiertorsdag. Matth. xxvi.
Langfredag. Matth: xxvii.
Paaskedag Matth. xxviii.
Anden Paaske dag. Luc: xxiiii.
Tredie Paaske dag. Luc. xxiiii.
Quasi modo geniti. Ioan: xx.
Misericordias Domini: Ioan: x.
Iubilate. Ioan: xvi.
Cantate: Ioan: xvi.
Vocem Iucunditatis: Ioan: xvi.
Ascensionis. Marci vltimo.
Exaudi: Ioan: xv.
Die Pentecostes. Io: xiiii.
Anden Pinst dag. Io: iii.
Tredie Pinstdag Io: x.
Trinitatis Syndag. Io: iii.
Første Syndag effter Trinitatis Luc: xvi.
Anden syndag effter Trinitatis Luc: xiiii.
Tride Syn: effter Trinitatis Luce xv.
Fierde Syn: effter Trinitatis Luce vi.
Visitationis. Luce i.
Femte Syn: effter Trinit: Luce v.
Siette Syn: effter Trinitatis: Matth: v.
S: Hans dag. Luce i.
Siuende S: effter Trinitatis. Marci viii.
viii Syndag effter Trinitatis Matth. vii.
ix. Syndag effter Trinitatis. Luce xvi.
x. Syndag effter Trinitatis Luce xix.
xi. Syndag effter Trinitatis Luce: xviii.
xii. Syndag effter Trinitatis. Marci. vii.
xiii. Syndag effter trinitatis. Luce. x.
xiiii. Syndag effter Trinitatis Luce. xvii.
xv. Søndag effter Trinitatis. Matth. vi.
xvi. Syndag effter Trinitatis Luce. vii.
xvii. Syndag effter Trinitatis. Luce xiiii.
xviii. Syndag effter Trinitatis Matth xxii.
xix Syndag effter Trini: Matth. ix
xx Syndag effter Trinit Matth: xxii.
xxi. Syndag effter Trinit: Io. iiii.
xxii. Syndag effter Trinit. Matth. xviii:
xxiii. Syndag effter Trini: Matth: xxii.
xxiiii. syndag effter Tri: Matth: ix.
xxv syndag effter Trinit: Matth. xxiiii.
xxvi. syndag effter Trinit: Ioan: vi.
TEXTRETTELSER.
NOTER.
TAVLE OVER SØN- OG HELLIGDAGES BENÆVNELSER OG RÆKKEFØLGE I RIMSTOKKEN 1554, ALTERBOGEN 1556 OG RIMSTOKKEN U. A.
INDLEDNING.
I.
II.
Petrus Palladius Til Københaffns Peblinge.
Den anden Sang met de noder/ som/ O Stierners skabere/ siungis met
Den tredie Sang/ at Syndsens straff maatte bortuendis/ oc siungis met de noder/ som Aff dybsens nød siungis met. ||
Til den Christen Læsere.
NOTER.
INDLEDNING.
I.
II.
Erlig oc Velbyrdig mand Peder Gaatske/ Kongelig Maiestats Lensmand/ paa Københaffns Slaat/ Naade oc fred aff Gud Fader ved Iesum Christum.
Vor Herris Iesu Christi forklarelsis Historie/ tilsammen screffuen/ aff de tre Euangelister/ Mattheo i det syttende/ Marco i det niende/ och Luca i det niende.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En liden forklarelse/ huorledis det følger effter huert andet.
1
2 ||
3
4
5
6
7
8
9
10
Den første Predicken om denne Histories omstandeligheder.
Om Historien i sig selff for en indgang til denne Predicken. ||
Om Steden.
Om Tiden.
Den anden Predicken om den tredie omstandelighed/ det er/ om Personerne/ som komme til sammen/ oc talede sammen vdi Christi forklarelse paa Thabor bierg.
Den tredie Predicken om de sager der vaare til/ huor faare Christus bleff saa forklarede.
Om den første sag/ ||
Om den anden sag.||
Om den tredie sag.
Den anden part aff denne Predicken om Historien at vdrede.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
Den fierde Predicken om de rette hoffuit Stycker aff den lærdom/ som giffuer sig til kende vdi denne Historie/ oc besynderlige om den første/ som er en Christen bøn. Texten.
1
2
3
4
5
6
Den første om en Christen bøn.
Den femte predicken som er om de dødis Opstandelse
Den siette Predicken om Mose oc Elia oc om det euige Liff. || Texten
Om det Første stycke.
Den Siuende predicken end nu om Mose oc Elia/ oc om denne legomlig død. Den samme text/ oc See tho mend.
Den ottende Prædicken End nu den samme text
Den Niende Predicken om de tre Aposteler oc om vor skrøbelighed. || Texten.
Den Tiende predicken om S: Peders ord oc ønske. Texten.
Den elleffte predicken. Oc her begyndis den anden part aff denne Histori. Texten.
Den Tolffte Predicken/ om Gud Faders Røst i denne forklarelse. Texten.
Oc er det disse try ting.
1
2
3
Om disse try ting effter huer andre ville wi tale/ met Guds Naadis hielp.
Den Trettende ptedicken/ om Christi salige lærdom. Den samme Text
Den fiortende predicken om menniskens skrøbelighed. Texten.
Den femtende Predicken om Christi forbiudelse oc Apostelnis lydighed. Texten.
Den xvi Predicken.
Ioan: xii.
S: Peders Epistel om vor Herris Christi forklarelse ii. Pet: i.
TEXTRETTELSER.
NOTER.
BIBELSTEDER.1
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
V.
Erlig oc velbyrdig mand Erick Bøllie til Tureby/ ønsker ieg Peder Palladius Naade oc fred aff Gud fader ved Iesum Christum.
En merckelig Tractat om de dødis opstandelse oc om det euige liff. ||
Petrus Palladius til den Christen Lessere.
En ret vey igennem vor Herris Christi opstandelsis Histori befattit i tolff samtaler. Peder Palladius til den Christen læssere. ||
Det Sabbathen vaar forgangen etc. Oc de sagde til huer andre etc.
Oc der de vaare bedrøffuede etc.
Da løber hun oc kommer til Simon Petrum etc.
Maria stod faar graffuen/ oc græd vden taar etc.
Oc de ginge ind i gtaffuen etc.
Oc der de ginge hen/ see da komme nogle aff vocterne i Staden etc.
Oc see/ Tho aff dem ginge samme dag/ til en By etc.
Oc der de talede om hannem/datraadde Iesus selff mit t blant dem etc.
Oc Thomas en aff de tolff etc.||
Det effter obenbarede Iesus sig/ atter hoss det haff, hoff Tyberias.
Der de haffde nu giort maaltid etc.
Men de elleffue Discipler ginge til Galileam paa it Bierg etc.
Petrus Palladius Følger her effter det femtende Capitel aff den første Epistel/ som S: Pouel scriffuer til de Corinther/som er om vor Herris Christi opstandelse oc om allis voropstandelse fra de døde/ oc det met en lidel forklarelse/ dem alle til trøst oc husualelse/ som lide sorg/ bedrøffuelse/ oc vedermod/ vnder Korssit/ i denne Verden.
TEXTRETTELSER.
NOTER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
V.
Petrus Palladius ønsker alle Sogneprester i disse thu konge Riger Danmarck oc Norrige/ Naade oc Fred i vor Herre Ihesu Christo.
Confiteor.
En bekendelse paa danske.
En Bøn for Offuerigheden at bede paa knæ faar Alteret ved sig selff effter Ordinantzens lydelse.
En Anden Bøn for Ko. Ma.
Den 1. Søndag i Aduent.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Roman. XIII.
Euangelium Matthei XXI.
Den II. Søndag i Aduent.
Collect.
Oc vnder tiden denne. |
Epistelen Roman. XV.
Euangelium Luce XXI.
Den III. Søndag i Aduent.
Collect.
Epistelen I. Corinth. IIII.
Euangelium Matthei XI.
Den IIII. Søndag i Aduent.
Collect.
Epistelen Philippen. IIII.
Euangelium Johaannis I.
Paa Christi Fødzels dag.
Collect. ||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Hebreo. I.
Euangelium Luce II.
Paa S. Staffens dag.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Actorum. VII.
Euangelium Matthei XXIII.
Paa S. Hans Euan.dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen til. Titum. II.
Euangelium Johannis. XXI.
Den I. Søndag effter Iule.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Galat. IIII.
Euangelium Lucae. II.
Paa Nyt Aars dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Galater. III.
Euangelium Lucae II.
Paa hellig tre Kongers dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Esaias LX.
Euangelium Matthei. II.
Den I. Søn. effter hel. tre K.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Roman. XII. ||
Euangelium Luce. II.
Den II. Søn. effter hel. tre K.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Roma. XII.
Euangelium Johannis. II.
Den III. Søn. eff. hel. tre K.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Roma. XII.
Euangelium Matthei. VIII.
Den IIII. Søn. eff. hel. tre K.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Roma. XIII.
Euangelium Matthei. VIII.
Den V. Søn. eff. hel tre K.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Colossen. III.
Euangelium Matthei. XIII.
Paa Marie Renselsis dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Malachie III.
Euangelium Luce. II.
Den Søn. Septuagesima.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I Corinth. IX.
Euangelium Matthei. XX. ||
Den Søndag Sexagesima.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen II Corinth. XII.
Euangelium Luce. VIII. ||
Paa Fastelaffuens Søndag om Christi Daab.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I Petri. III.
Euangelium Matthei. III.
Den I. Søndag i faste.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen II Corinth. VI.
Euangelium Matthei. IIII.
Den II. Søndag i Faste.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I. Thessa. IIII. ||
Euangelium Matthei. XV.
Den III. Søndag i faste.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Ephesern. V.
Euangelium Luce. XI.
Paa Medfast Søndag.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Galater. IIII.
Euangelium Johannis. VI.
Den Søn. effter Medfast
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Ebreor. IX.
Euangelium Johannis. VIII ||
Marie Bebudelsis dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Esaie. VII.||
Euangelium Luce. I.
Paa Palme Søndag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Philippen. II.
Euangelium Matthei XXI. ||
Paa Skær torssdag.
Collect.
Epistelen I. Corinth. XI.
Euangelium Luce. XXII.
En Formaning faar Alteret til dem/ som ville anamme Christi Legem oc Blod.
Collect.
Velsignelse offuer Folcket. effter Messen.
En tacksigelse paa knæfaar Alteret effter Christi Naduere/ ved sig selff/ effter Ordinantzens lydelse.
Paa Paaske dag.
Collect
Oc vnder tiben denne.
Epistelen I. Cotinth. V.
Euangelium Marci. XVI.
Anden Paaske dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Actor. X.
Euangeli. Luce. XXIIII.
Tredie Paaske dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Actor. XIII. ||
Euangeli. Luce. XXIIII.
Den I. Søn. effter Paaske.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I. Johan. V.
Euangeli Iohannis XX.
Den II. Søn. effter Paacke.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. I. Petri. II.
Euangelium Iohannis. X.
Den III. Søn. effter Paaske.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I. Petri II.
Euangelium Johannis XVI.
Den IIII. Søn. eff. Paaske.
Collect. ||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Iacobi. I. ||
Euangelium Iohannis. XVI.
Den V. Søn. effter Paaske.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistlen Iacobi. I.
Euangelium Iohannis. XVI.
Vdi Bede dage.
Epistelen Iacobi. V.
Euangelium Luce. XI.
Vor Herris Ihesu Christi Himmelfards dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. Actor. I.
Euangelium Marci. XVI.
Den VI. Søn. efft. Paask e.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. I. Petri. IIII.
Euangeli. Iohan. XV. oc XVI.
Paa Pintzedag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Actor. II.
Euangelium Iohannis. XIIII.
Paa Anden Pintzedag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Actor. X.
Euangelium Iohannis. III.
Paa Tredie Pintzedag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. Actor. VIII.
Euangelium Iohannis. X. ||
Hellige Trefoldighedz Søn.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Romano. XI.
Euangelium Iohannis. III.
Den I. Sønd. effter Trinit.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I. Iohannis. III.
Euangeli. Luce. XVI.
Den II. Søn. effter Trinita.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. I. Iohannis. IIII.
Euangelium Luce. XIIII
Den III. Søn. effter Trini.
Collect. ||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. I. Petri V.
Euangelium Luce. XV.
Paa S. Hans Bapt. dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Esaias. XLIX.
Euangelium Luce. I.
Den IIII. Søn. efft. Trinit.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Romano. VIII.
Euangelium Luce. VI.
Paa Marie Besøgelsis dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Esaias. XI.
Euangelium Luce. I.
Den V. Søn. effter Trini.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I. Petri. III.
Euangelium Luce. V.
Den VI Søn. effter Trinit.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Romano. VI.
Euangelium Matthei. V.
Den VII. Søn. eff. Trinita.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Romano. VI.
Euangelium Marci. VIII.
Den VIII. Søn. effter Trini.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Roman. VIII. ||
Euangelium Matthei. VII.
Den IX. Søn. effter Trinitatis.
Collect
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. I. Corinth. X.
Euangelium Luce. XVI.
Den X. Søn. effter Trinita.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. I. Corinthi. XII.
Evangelium Luce. XIX.
Den XI. Søn. efft. Trinita.
Collect. ||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I. Corint. XV.
Euangelium Luce. XVIII.
Den XII. Søn. eff. Trinita.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen II. Corinh. III.
Euangelium Marci. VII.
Den XIII. Søn. eff. Trini.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Galat. III.
Euangelium Luce X.
Den XIIII. Søn. eff. Trini.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Galat. V.
Euangelium Luce. XVII.
Den XV. Søn. eff. Trinita.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Galat. VI.
Euangelium Matthei VI.
Den XVI. Søn. eff. Trini.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Ephesern. III. ||
Euangelium Luce. VII.
Den XVII. Søn eff. Trini.
Collect.||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Ephe. IIII. ||
Euangelium Luce. XIIII.
Paa S. Michels dag.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Apocalip. XII.
Euangelium Matthei. XVIII.
Den XVIII. Søn. eff. Tri.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen. I. Corinth. I.
Euangelium Matthei. XXII.
Den XIX. Søn. eff. Trini.
Collect. ||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Ephess. IIII.
Euangelium Matthei. IX.
Den XX. Søn. eff. Trinit.
Cotlect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Ephess. V.
Euangelium Matthei. XXII.
Den XXI. Søn. eff. Trini.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Ephesern. VI.
Euangelium Iohannis IIII.
Paa Alle Helgene dag.
Collect. ||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Appocalip. VII.
Euangelium Matthei. V.
Den XXII. Søn. eff. Tri.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Philippen. I.
Euangelium Matthei. XVIII.
Den XXIII. Søn. eff. Tri.
Collect. ||
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Philip. III. oc IIII.
Euangelium Matthei. XXII.
Den XXIIII. Søn. eff. Tri.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen Coloss I.
Euangelium Matthei. IX.
Den XXV. Søn. effte. Tri.
Collect.
Oc vnder tiden denne.
Epistelen I Thessalo. IIII.
Euangelium Matthei. XXIIII.
Den XXVI. Søn. efft. Tri.
Collect.
Epistelen I. Thessaløni. V.
Euangelium Matthei XI.
Den XXVII. Søn. eff. Tri.
Collect.
Epistelen. II. Petri. I.
Euangeli. Matthei. XVII.
For det Første skal der liuses for dennem aff Predicke stolen/ met saadanne ord.
Saa sagde Gud til Quinden/ Genesis iij.
Oc hand sagde til Manden.
For det Tredie.
Martinus Luther ynsker alle Christne læsere/ naade oc fred i Iesu Christo vor Herre.
Døbe faderen siger.
Lader oss bede.
Lader oss bede. ||
Lader oss høre det hellige Euangelium/ som S. Marcus scriffuer. ||
TEXTRETTELSER.
NOTER.
TRYKFEJL i III. BIND.