Udgiver:
H.H. Thiele
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1911-1926

Indeholdte værker:

PEDER PALLADIUS' DANSKE SKRIFTER INDHOLDSOVERSIGT
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING.
Nogle Uor Serris Jesu Christi Hellige oc salige Naffn oc Titeler/ aff den hellige scrifft/ alle Christne meget trøstelige/ tilsammen screffne oc skenckte Erlig oc Velbyrdig Quinde/ Frue Pernille Oxe/ oc hendis kære Søstre til Nyt aars gaffue. Aar.M.D.LVI.
NOTER OG TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
En formaning oc atuarsel om den leppede oc forkludede Hosedieffuel/ som er opuect mod al tuct oc ære.
Den anden Synd/ som den lompede Hose dieffuel kommer aff sted mod Gud oc hans indsettelse/ ordning oc skick.
Den tredie Synd/ som den forlompede Hosedieffuel kommer aff sted mod forbond/ plict oc eed/ som bleff giort i den hellige Daab.
Den Fierde Synd som den wforstemmede Hosedieffuel kommer aff sted mod det fierde Budord oc faareldenis lydelse.
Den femte Synd som den forflammede Hosedieffuel kommer aff sted/ mod den seduonlighed oc rette brug som alle Folck paa Jorden haffue.
Den fiette Synd/ fom den Helffuedis flammede Hosedieffuel kommer aff Sted/ mod vor Christelig Religion oc den hellige Euangelii Lærdom.
Den Siuende Synd/ som den Hosedieffuel/ vden all tuct oc ære kommer aff sted/ mod Guds ieffuenbillede/ som Mennisken er skabt effter.
Den Ottende Synd/ fom den wforskemmede Hose dieffuel kommer aff sted mod Tysk Nations almindelig gaffn oc velferd.
Peder Palladius til den Christen læsere.
Rim om den Forkludede Hosedieffuel.
It andet Rim i almindelighed/ om denne siste oc korte tid/ oc om denne onde Verden.
NOTER.
TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
Erlig oc vellerd Mand her Hans Henricksen/ som tiente salige Biscop Offue Bilde/ ønsker ieg Peder Palladius lycke och salighed i Herren.
Om Ecteskabs Stat.
En vnderuisning/trøst oc husualelse for Quinder som rede til Barsel.
ydermer Trøst for Barsel Quinder
NOTER.
TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
I.
II.
Petrus Palladius til Læseren.
NOTER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
Erlig oc velbyrdig Quinde Frw Eline Gøye til Klausholm/ salige Her Mauritz Oluffssøns Ridders effterleffuerske/ ynsker ieg Peder Palladius Doctor/ Naade oc Fred i vor Herre Jhesu Christo.
Det Elleffpte Capittel Johannis om Lazaro.
Historia paa Palme Løffuerdag/ Johan. XII .
Historia paa Palme Søndag. Matth. XXI. Mar. XI. Luc. XIX. Johan. XII .
Historia paa Palme Mandag/ Matth. XXI. Marci. XI. ||
En Predicken Christi som er skeet i samme dage/ Johan. XII .
Historia paa tisdagen effter Palme Søndag. Mar. XI. Mat. XXI. Luce. XX .
Christi Døds Aarsage.
Vor Herris Jesu Christi Pints oc Dødz Historie/ effter de fire Euangelisters bescriffuelse.
Det XIIII. Capittel Johannis.
Det XV. Capittel Johannis.
Det XVI. Capittel Johannis.
Det XVII. Capittel Johannis.
Historia fremdelis.
Jhesu Christi ærefulde Opstandelsis oc Himmelfartz Historie/ effter de fire Euangelisters bescriffuelse.
Doctor Johannes Bugenhagen Pommer til læseren.
Det Liij. Capittel aff den Prophete Esaia/ Om Jhesu Christi død oc pine/ oc om hans ærefulde opftandelse.
Om |Jesu Christi tilkommelse paa den Yderste dag/ aff det XXV. Capit. Matthei.
NOTER.
TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
I.
II.
Petrus Palladius
En underuisning oc formaning/ besynderlige til Bønder faalck/ om it erligt samsæde/ i Gilde oc Gestebud.
En anden underuisning oc formaning/ om Bønders Købstedferdt.
NOTER.
TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
I.
II.
III.
Peder Palladius til den Christen Læser.
En tro formaning oc paamindelse giort i den beste mening/ mod den wchristelig forskreckelig oc gruselig Gudz bespaattelse/ som er Suæren och Banden.
I. At denne Gudsbespaattelse/met Suæren oc banden/ er en suar Synd/ oc Jesu Christi/ Guds søns store gerning och velgerning/ vdi hans ærefuld mandom/ til stor forhaanelse oc forsmælse.
II. At den Guds bespaattelse/ met suæren oc banden/ er en synd/ mod den ypperlig oc dyre Guds gerning/ som er vor Genløselse/ ved vor Herris Jesu Christi pine/ væ oc sprecke/ saar/ blod/ martyr oc død/ saa at de Guds bespaattete kaarsfeste/ martyte/ skende/ saar gøre/ myrde oc døde ærens Herre fordømmeligere/ argere oc forsmæligere/ end det krigs faalck giorde til Hierusalem.
III. At den Guds bespaattelse/ er en synd mod den hellig Aands gandske Embede/ oc mod den tredie vor Christelige troes Artickel.
IIII. At samme Guds bespaattelse/ er en Synd/ mod den hellige Daab/ och huad den mercker/ och at alle Guds bespaattere/ bliffue menedere mod Gud/ om det løffte och tilsaun som skede i Daaben.
V. At den Guds bespaattelse (met Suæren oc Banden) er en Synd mod det Høyuerdige/ vor Herris Jesu Christi Legoms och blods Sacrament.
Matth: 5.
Jacobi. 5.
Gen: 12. oc 27.
NOTER.
TEXTRETTELSER.
INDLEDNING.
Peder Palladius Doctor Superintendens i Sielande Stict/ oc tilsiuns Mand/ offuer de omliggendes Lande som høre til Danmarks Rige. Den Christen lesere Fred oc Naade aff Gud ved Jesum Christum.
NOTER.
INDLEDNING.
Peder Palladius/ Til den fromme Her Gilbert Super intendent i Skalholt stict paa Island.
NOTER.
INDLEDNING.
En Christelig Bøn/ som Petrus Palladius Superintendens i Sielands Stickt/ haffuer tilskicket oc sent Høgborne Første Hertug Fredeng/ vduald Konning til Danmarck och Norrige etc. och hans Høgborne Søskene/ Brødre/ Herrer oc Frøiken/ Salige Konning Christians effterladne Høgborne Børn/ At læse oc Bede til Gud huer Morgen naar de staa op/ Oc om Afftenen før de gaa I Seng. ||
Christi gensuar.
De Article som høre til vor Salighed haffue wi i vor Børne lærdom.
Oratio.
TEXTRETTELSER OG NOTER.
INDLEDNING.
I.
II.
Til den Christen Læsere.
I det Første Budord. I.
I det Andet Budord.
I det Tredie Budord.
I det Fierde Budord.
I det Femte Budord.
I det Siette Budord.
I det Siuffuende Budord.
I det Ottende Budord.
I det Niende oc Tiende Budord.
En Anden Daglige bekendelse for Gud.
En merckelig Trøst och husualelse til alle dem som ville rette och bedre sig/ bede Gud om Naade.
En Bøn at Bede Gud hiertelig/ om Syndernis forladelse.
En herlig Bøn/ Ath befale sig i Guds hender i all tilkommendis nød och fare/ som oss hende kand eller forestaar.
TEXTRETTELSER OG NOTER.
SALMER
INDLEDNING.
Nr.1 Menneske vil Du mig høre .
Menniske vilt du mig høre
Nr.2. Den signede Dag, o Skaber god .
Den signede Dag, O Skaber god
Nr.3. Hjælp os o Herre Jesus Christ .
Hielp oss O HERre Jesu Christ
Nr. 4. Hen hos Babylons Flod.
Hen hoss Babylonis flod
Nr.5. Sandelig Gud er Israel god.
Sandelig Gud er Israel god oc naadig
Nr. 6. Hvo som vil salig udi Verden leve.
Huo som vil salig udi Verden leffue
Nr.7. Døden Dig trængte.
Døden dig trengde Herre Jesu Christ
Nr. 8. Magnificat og Nunc dimittis.
Min Siel ophøyer Herren
Luc: 1. Magnificat.
Antiphona.
Lucæ 2. Nunc dimittis.
Nr. 9. Vi tro alle sammen paa en Gud.
WI Tro alle sammen paa en Gud
Nr. 10. O Gud Fader i Evighed.
O Gud vor Fader i euighed
NOTER.
TEXTRETTELSER.