Udgiver:
H.H. Thiele
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1911-1926

Indeholdte værker:

PEDER PALLADIUS' DANSKE SKRIFTER INDHOLDSOVERSIGT
FORORD
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
EN VISITATZ BOG.Præfation.
SUMMA VISITATIONIS.
*DEN FØRSTE PART
Om kircken.
Om taget.
Om vinduer.
Om guluid och stole.
Om kirckegaarden.
Om prædicke stoelen, funten, och alteritt.
Om prædickestoelen besynderlig.
Om funten besønderlig.
Om alteret besønderlig.
En formaning til folckit att de gaa gierne til kirkeoch høre guds ord. ||
En anden formaning til folckit at de tage deristiid uare.
Den tredie formaning til folckit,att de tage deris børn med denncm til kircke, søndage og hellige dage.
Den fierde formaning til folckithuad de skulle giøre udj deris sognekirke.
Om første gierning som er att bede;
Om den anden gierning, som er at høre gudz ord.
Om den tridie gierning, som er at gaa thillsacramentet.
Om viin oc brød.
Om schrifftemaall.
Om haad oc affuende at det skal ingen forhindrefra sacramentet.
Om skendige leffnet at det skall iche forhindrenogen ira sacramentet.
Om den fierde gierning som er at loffueoch tache gud.
Om den semte gierning, som er, at giffue de fattigeudj kirchen.
DEN ANDEN PART.
Om sognepræsten och sognedegnen.
Om deris gode eller onde rycte.
Om sognepræstens embede och befalning.
Om sognedegnens embede oc befalninge.
En kort formaning till de vngekarle och drenge.
En formaning till pigerne och møerne.
En formaning till folchet at de lade dieris børngierne komme til sogne degen.
En formaning thill folchet, att de sette dierisbørn thill schole.
Om sognepræstens och sognedegnens vnderholdning.
En formaning thill folchet adt de ville thiende rett.
En formaning til folchet om høytiders ochheders offer.
Omb børneoffer.
Om brudeoffer.
Om quinde offer.
Om barselqvinder, en trøst och formaning;
Om naffnueneløße born, en anden thrøstoch formaning.
Om iordemoder, en vndervisning och formaning.
Om traalquinder en formaning och vnderuisning.
Miere om iordemoder.
Om kirchegang.
Huorledis det skall gaa thill med kirche gang.
Den tridie part
Om hellige dage.
En liden bøn om rette faste.
Om bede dagene.
DEN FIERDE PART.
Om de fattige.
Om helligdoms gang.
Om testament gaffue.
DEN FEMBTE OCH SIDSTE PART
Om nogle andre nødactige artichler, bøger, bandt etc.
Om bøgger.
Om band.
Om ecteskabs sager.
Om hoerfolch, baaler och skiørleffnedtz folch.
Om samkomme.
Om sognesteffuene.
Om calente.
Om prouisten.
Om superintendenten.
INDHOLDSFORTEGNELSE. (FINDES IKKE I HSET).
TEXTRETTELSER OG KOMMENTAR.
TILLÆG I.Randnoter i Thott 2041b. 4°. (Hvor intet er bemærket, er Randnoterne skrevet med samme Haand som Texten).
TILLÆG II.Jørgen Jenssen Sadolins Udskrift af Visitatsbogen. EN VISITATS BOG.
TILLÆG III.Palladius' Benyttelse af sine Visitatsforedragog af Visitatsbogen.
TILFØJELSER.
INDLEDNING.
1.1537-38. Peder Palladius til Eske Bilde.
2.1538, 26. Februar. Peder Palladius til Eike Bilde.
3.1546, 11. December. Peder Palladius til MogensGyldenstjerne.
4.1548, 11. August. Peder Palladius og JohannesMachabæus til Kong Christian III.
5.1548, 18. August, Peder Palladius og JohannesMachabæus til Kong Christian III.
6.1549, 10. April. Peder Palladius's Vidnedsbyrd forMorten Einersen.
7.1551, 3. Maj. Peder Palladius til Præiterne iHolum Stift.
8.c. 1551. Peder Palladius til Kong Christian.
9.1552, 5. Januar. Peder Palladius til Kong Christian III.
10.c.1554(?). Peder Palladius til Herluf Trolle.
11.1557, 7. August, Peder Palladius til Borgmester ogRaad i Kjøge.
12.1558, 15. Marts, Peder Palladius, Vidnesbyrdfor Niels Mikkelsen.
13.Uvist Aar. Peder Palladius til Kong Christian III.
NOTER.
PERSONREGISTER
STEDREGISTER.
SAGREGISTER
ORDLISTE
FØRSTE BIND
ANDET BIND
TREDIE BIND
FJERDE BIND
FEMTE BIND
I. BIND
II. BIND
III. BIND
IV. BIND
V. BIND