Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1895

Indeholdte værker:

Danmark. (Efter den første slesvigske Krig.)
Danmarks Frihed.
C. M. Wengel.
Ved Løvspring.
Tulte.
Paa Kastelsvejen.
Efteraarsstormen.
Frieri.
I Skoven
Æblerne.
Ved det døde Hav.
Thabor.
En Munk.
Studereliv.
Ved Indvielsen af Studenterforenings-Bygningen.
Til J. P. E. Hartmann. (I Studentersangforeningen d. 30 Novbr. 1860.)
Carl Johannes Nissen.
Marie Brøndsted.
Solen og Jorden.
I Maj.
Den vilde Rosenbusk.
Krig og Fred.
Kampen ved Helgoland.
Den gamle Skovvej.
Helene.
Normannen.
Fra »Nordisk Højtid«.
Om en Fællesforfatning.
Peter Severin Lund.
Adam Oehlenschlägers Minde.
Septembertid.
Danmark. Ved Studenter-Jubilæet 1848-74.
Grundlovsvise.
Gyldendalske Boghandels Hundredaarsfest.
Johan Henrik Thomander.
Henrik Hertz.
Emilie Monrad.
Emanuel Richardt.
For Sverrig og Norge.
Balvise.
For Danmark.
Nordens Kirke.
Til Vedbenden
Lær mig Nattens Stjerne.
Savoyarddrengens Sang.
Faer skal sove.
Det er Efteraar
Tøvejr
Til Madonna.
Tyrkisk Justits.
For Kvinden. (Ved Upsalensernes Besøg 1852.)
Efter Upsalatoget.
Til Georg Forchhammer.
Søndagmorgen.
Det Onde.
Øjeblikket.
Philosophen og hans Søn.
Menuetten.
I Gadedøren.
Virtuos og Publikum.
Danmark. (5 Juni 1861.)
Frederiksborg.
Et Aar.
Til Kamp!
Slesvigs Besættelse.
I Nød og Fare.
Ved Foraarets Komme.
De Saarede.
Til de Faldnes Efterladte.
Dragonhesten.
Til de svenske og norske Frivillige.
For Norden.
De nyere Filosofer.
Ved Herlufsholms Trehundredaarsfest.
Til Kong Christian den Niende.
Ved Indvielsen af en Folkehøjskole.
Fra Studentermødet.
Nordens Kvinde.
Ved et Diamantbryllup.
Ved et Jubilæum.
Ole Strøm.
Sommervise
Decemberskov
Nordens Eenhed.
Studentersang.
For Kvinden. [Nordens Kvinder]
Rejsesang.
Ved en Skoleskovtur.
Tonerne.
I Kirken.
Modersorg.
Korsets Vej.
Hr. Mikkel.
Vuggerne.
Mellem Gravene.
Sophia-Moskeen.
Santa Rosalia.
Julen i Rom.
Et romersk Æsel.
Telegrafen over St. Gotthard.
Natur-Forskningen.
Ved en Skolehøjtid.
Ved Skovkapellets Indvielse.
Den yderste Dag.
Kongens Skaal.
Ved Kongens Hjemkomst fra sin Sommerrejse.
Efter Dannevirkes Rømning
Efter Tabet af Als.
Sørgetoner.
Ved Lærkens Komme.
Foraarsblomster.
Plovmandens Sang.
Naturen og Kunsten.
Nattens Røster.
Smålandspigen.
Aja Sophia
Pigen fra Libanon.
Tornerose.
Foraarsvise. [Til Skoven gik der Bud paa Bud]
Kirsten Piils
Concert-Indledning.
Til Slesvigerne.
Kong Frederik den Syvende.
Stormfloden.
Mødet i Norge.
Skyttesang. [Med Krumveje ofte man slaar sig tiltaals]
Adolf Knudsen.
Ved et Lærermøde.
Fra Aarets Tider. 1 - 4.
Mod Efteraar
Studentervise.
Filistervise.
Fest-Kantate.
Den Lovende.
Vuggevise.
Paa Koncerten.
Efter Stormen.
Fuglekvidder.
Paa Badehuset.
Paa Kvisten.
Stambogsblad.
Til Solen.
Ved Juletid. [Sneen ligger tæt og blød]
Beethovenske Stemninger.
I Nazareth.
Hjemvee.
Studenter-Jubilæum.
Til en norsk Gut.
To i Baaden.
Tilfods.
Ved Havnen.
Ved Prinsesse Alexandras Afrejse.
Til Frederik den Syvendes Minde.
Mørke.
Godt Mod!
For Hæren og Flaaden.
Ved Løvfald.
Sædemandens Sang.
Skjærsommer.
En skikkelig Mand.
Ældre Studenterviser.
Til Enkedronning Caroline Amalie.
Volmerslaget.
Paa Møens Klint.
En Drikkevise.
Til C. Hostrup. Ved »Gjenboernes« Jubilæum 1869.
Til H. C. Andersen. Den 6te September 1869.
Til Dansen i Drammen.
Ved Kirkemødet.
Foraarsvise. [Hvor det skyder og bryder]