Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab C.A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1994

Indeholdte værker:

Indhold
Selskabets forord
Udgiverens forord
Udgiverens brugsanvisning
Psalm. 145
Fortalen til den Christelige Læsere
Det første du reyss dig op om Morgenen, da sig saa
En almindelig Bøn, som kand brugis baade Morgen oc Afften
En anden Bøn om Morgenen, korteligere at bede
III.En anden Morgenbøn, foruden Rijm, gantske nyttelig.
Naar du gaar vdaff dit Kammer, i din Gaard, eller paa Gaden, da læss den 21 Psalme
Et kort Benedicite, naar du gaar til Bords
En kort Gratias effter Maaltid
Naar det ringer Tolff, da tag din Hat aff, bede oc sige: JESU CHRISTE Fili vivi Dei, Miserere mei
En bøn at bede om Afftenen, før mand gaar til Seng
En anden Afften Bøn, vden Rijm
Naar du legger dig til søffns, Da sig:
En Bøn at bede om Mandagen, eller først om Vgen
En daglig velsignelse, at liuse offuer sigliuse offuer sig
ALIUD
Et aabenbarligt Scrifftemaal oc Bekiendelse for Gud ... Aff den 51 Psalme ...
En anden aabenbarlig Bekiendelse for Gud
En Bøn at bede, naar mand gaar til Alterens Sacramente
Tacksigelse oc Bøn, effter mand haffuer været til Guds Bord
En almindelig Tacksigelse effter Christi Nadere
En Bøn at bede for et siugt Menniske der berættis
En Bøn at bede for et siugt Menniske, der ligger i sit Yderste
En smuck Bøn for vnge Børn, at bede i Huset, Morgen oc Afften
Et Litanie, hoss Siuge Folck at bede
En anden Bøn, i sit yderste selff at bede
En Bøn at bede, naar mand icke end skiønt selff gaar til Alteret, Men er dog til stede ...
En Bøn, Som gode Christne kunde bede for en fattig Fange, som ... skal staa sin Ræt...
En Bøn, at bruge, naar mand vil vandre eller reyse aff By
Naar du far aff sted, da giør først IEsu Christi Kaarsis betegnelse for dig, oc sig:
En Vise at siunge, om det samme
Endnu en anden Velsignelse, at bede oc sige, naar mand vil reyse
En Bøn om et saligt Endeligt at bede, eller i sit yderste
Den gamle Christelige Dagevise, Den signede dag som wi nu see, etc.
En Morgensang
En Afften eller Natsang: Siungis vnder de Noder: Ieg tiente mig vdi Greffuens Gaard, etc.
En Christelig Vise oc Dict, om Adams oc Eves syndige Afffald fra Gud ...
Om den hellige Ecteskabs Statis Indstifftelse i Paradjss, imellem Adam oc Eva, etc.
En Arm Synderis Klagemaal oc Bekiendelse for Gud ... met den Tone, Ieg stod mig op en Morgenstund
En Christelig Supplicatz til Guds Søn, siungis met den Thone: Es ist auff Erden kein schwerer ...
Et anfectet Menniskis Bøn til Gud. Siungis met den Thone: O Gud huor saare mig lengis, etc.
En Vise om Verdens Suig, oc falske Venner. Siungis ... som den Psalme: Vaag op, vaag op i Guds Naffn
En anden Vise om Wtroskab, siungis met den Thone: Ieg veed en Vrt baade deylig oc bold, etc.
Om Trøst oc Frimodighed, mod all Kaarss oc Modgang ... met den Thone: Aff dybeste Nød lader ...
En Bekiendelse oc Bøn til Gud, i Synd, Sorg, oc Legemlig suaghed ...
En arm Synderis Klagemaal for Gud, siungis met den Thone: Ich armes Megdlein klage mich sehr
En Tacksigelse effter Maaltid, eller anden tid at siunge
En lærafftig oc trøstelig Vise, Siungis met de Noder: Mag ich Vnglück nicht wiederstahn. H. C.
En Søfaren Vise, kand siungis met Det Stemme: Vden HErren opholder vort Huss oc Gaard, etc.
Regula pietatis. Qui vult DEO servire, hunc oportet exspectare consilium Domini...
En anden Regel at skicke sig der effter i gode Sæder
Om Døden, en nyttig Betænckelse oc Regel. AUGUSTINUS. Communis est mortis via ...
Besluttelse paa alle forscreffne Regle
Regulæ vitæ. Det er: Nogle sønderlige Liffs Regle, giort vdi Rjm...
En anden kort Regel
En anden Regel
Arma nobilitatis
Der ere fem sønderlige Stycker, som et Gudfryctigt Menniske skal daglig haffue i tancke oc ...
En liden Christelig betractelse, paa min Fødsels dag, som er den 25. Novemb...Anno 44. H. C.
Symbolum Joh. Christ. Sthenij, Roschild. CONSTANS AMOR ET LABOR OMNIA VINCIT...
Her effter følge nogle faa Sange, som mand kand bruge til Skibs, eller andensteds paa Reysen...
En Tacksigelse oc Bøn om Morgenen
Den signede Dag som wi, etc. Findis i den Bogstaff H. 7. Blad.
Om HERRENS Bøn
Den LXVII. Psalme, Deus misereatur nostri, &c.
Den XLVI. Psalme, Deus noster refugium & virtus, &c.
En Bøn til Christum
Kong Frederichs den Andens, Sallig, Symbolum
En Aandelig Vise, at siunge vdi Nøds Fare
Den CXXVIII. Psalme, at bede om Guds Velsignelse
Bøner for Maaltid
Tacksigelse effter Maaltid
En anden Tacksigelse
En anden rundelig Loffsang, for Guds runde Laan
Den CIII. Psalme, Benedic anima mea Domino
En anden Loffsang
En Psalme, at loffue oc prjse den Hellige Trefoldighed met
En anden Tacksigelse [2]
En Tacksigelse oc Bøn om Afftenen. Den Hymne, Christe qui lux es & dies, &c.
En anden Tacksigelse [3]
En bøn om en salig stund oc tid, at skillis fra denne verden, aff August. sprock: Turbabor sed ...
Den Hymne, Veni creator Spiritus, &c. Doct. Mart. Luth.
Om Dommedag oc Opstandelse: Vaager op i Christne alle, Vaager op, etc.
Trøst i Liffs fare, oc Sorrig for dette Liffs Næring
Om Verdslig Øffrighed. Den CXXVII. Psalme, Nisi Dominus ædificaverit domum, &c.
Om CHristi Pijne oc Død
Nu bede wi den hellig Aand, etc. Doct. Mart. Luth.
Ieg vil mig en Iomfru lofue, er en gammel
Maria hun er en Iomfru reen, etc. Christelig foruent, IEsu Christo til Loff oc AEre. M. H. Tom.
HErr Christ Gud Faders Eenbaarne Søn. Kand ocsaa siungis i Christi Fødsels Høytid
En Tacksigelse til den hellige Trefoldighed, for Guds Høymæctige Velgierninger...
En Bøn til Christum, om en salig ... Endeligt. D. Paulus Eberus filiolis faciebat...
En Christelig Morgensang, Siungis met de Noder: Aus meines Hertzen grunde, etc.
Et GRATIAS effter Maaltid at siunge, met de Noder, Som: Naar wi i største Nøden staa, etc.
En ny Vise, tagen aff det 22. Capittel Matthæi, om den Konge som giorde sin Søns Bryllup, etc.
Den anden Vise, Sommersens tid ieg prijse vil, Christelige forandret
Den tredie Vise, Et trofast Hierte, etc. Ocsaa Christelige forandret
En Klagevise, offuer Verdens Wtroskaff
En Vise om Vngdommens wstadighed, Siungis som den: Ieg gick mig vdi Rosens Lund, etc.
En klagelig oc dog trøstelig Sang oc Vise, for en Person der suag oc til Alders kommen er
Den Troende Sielis Aandelige Brudsang, om IEsu Christo, hendis Himmelske Brudgom
En Aandelig Vise, aff Tydske paa Danske vdsæt, Ieg veed et euigt Himmerig, etc.
Victurus genium debet habere Liber
Bogen taler til Læseren
Læseren taler til Bogen
En kort vndervijßning, huad den lille Vandrebog indholder vdi Besynderlighed : Oc paa huad Blad huert stycke er at finde, som den tracterer om, efter A B C met sin Tal antegnet.
Et andet Register, offuer de Psalmer oc Loffsange, som ere tilsætte vdi denne lille Bog, Oc paa huad Blad huer Psalme fmdis.
Prentet i Kiøbenhaffn, Aff Salomone Sartorio, Borger oc Bogtrycker.
Efterskrift
Digteren og udgiveren
Vandrebogen
Vandrebogen - et forskningshistorisk rids
Tillægget
Sthen og dagvisen
Principper for tekstredaktion
Kommentar
1. Titelblad
2. Titelblads bagside
3. Fortalen til den Christelige Læsere
4. Træsnit
5. Det første du reyß dig op om Morgenen
6. En almindelig Bøn, som kand brugis baade Morgen oc Afften
7. En anden Bøn om Morgenen
8. En anden Morgenbøn, foruden Rijm
9. Naar du gaar vdaff dit Kammer
10. En kort Benedicite
11. En kort Gratias effter Maaltid
12. Naar det ringer Tolff
13. En Bøn at bede om Afftenen
14. En anden Afften Bøn, vden Rijm
15. Naar du legger dig til søffns
16. En Bøn at bede om Mandagen
17. En daglig velsignelse
18. Aliud
19. Et aabenbarligt Scrifftemaal
20. En anden aabenbarlig Bekiendelse
21. En Bøn ...naar mand gaar til Alterens Sacramente
22. Tacksigelse..effter mand haffuer været til Guds Bord.
23. En almindelig Tacksigelse effter Christi Nadere
24. En Bøn..for et siugt Menniske, der berættis
25. En Bøn..for et siugt Menniske..i sit Yderste
26. En smuck Bøn for vnge Børn..Morgen oc Afften
27. Et Litanie, hoss Siuge Folck at bede
28. En anden Bøn, i sit yderste selff at bede
29. En Bøn at bede, naar... Christi Legoms oc Blods Sacramente... vdbyttis
30. En Bøn... for en fattig Fange, som.. skal stå sin Ræt
31. En Bøn.. naar mand vil vandre eller reyse aff By
32. Naar du far aff sted
34. Endnu en anden Velsignelse...naar mand vil reyse
35. En Bøn om et saligt Endeligt
36. Den gamle Christelige Dagevise
37. En Morgensang
38. En Afften eller Natsang
39. En Christelig Vise
40. Om den hellige Ecteskabs Statis Indstifftelse
41. En Arm Synderis Klagemaal
42. En Christelig Supplicatz
43. Et anfectet Menniskis Bøn
44. En Vise om Verdens Suig
45. En anden Vise om Wtroskab
46. Om Trøst oc Frimodighed
47. En Bekiendelse oc Bøn til Gud
48. En arm Synderis Klagemaal
49. En Tacksigelse effter Maaltid
50. En lærafftig oc trøstelig Vise
51. En Søfaren Vise
52. Regula pietatis
53. En anden Regel
54. Om Døden, en nyttelig Betænckelse
55. Besluttelse paa alle forscreffne Regle
56. Regulæ vitæ
57. En anden kort Regel
58. En anden Regel
59. Arma nobilitatis
60. Der ere fem sønderlige Stycker
61. En liden Christelig betractelse
62. Symbolum
63. JHS
T-1. Her effter følge nogle faa Sange
T-2. En Tacksigelse oc Bøn om Morgenen
T-3. Den signede Dag som wi, etc.
T-4. Om HERRENS Bøn
T-5. Den LXVII.Psalme
T-6. Den XLVI.Psalme
T-7. En Bøn til Christum
T-8. Kong Frederichs..Symbolum
T-9. En Aandelig Vise
T-10. Den CXXVIII.Psalme
T-11. Bøner for Maaltid
T-12. Tacksigelse effter Maaltid
T-13. En anden Tacksigelse
T-14. En anden rundelig Loffsang
T-15. Den CIII.Psalme
T-16. En anden Loffsang
T-17. En Psalme, at loffue.. den Hellige Trefoldighed met
T-18. En anden Tacksigelse
T-19. En Tacksigelse.. om Afftenen
T-20. En anden Tacksigelse
T-21. En bøn om en salig stund
T-22. Den Hymne, Veni creator Spiritus
T-23. Om Dommedag oc Opstandelse
T-24. Trøst i Liffs fare
T-25. Om Verdslig Øffrighed
T-26. Om CHristi Pijne oc Død
T-27. Nubede wi den hellig Aand
T-28. Ieg vil mig en Iomfru lofue
T-29. Maria hun er en Iomfru reen
T-30. HErr Christ Gud Faders Eenbaarne Søn
T-31. En Tacksigelse til den hellige Trefoldighed
T-32. En Bøn til Christum
T-33. En Christelig Morgensang
T-34. Et GRATIAS effter Maaltid
T-35. En ny Vise.. 22.Cap. Matthæi
T-36. Den anden Vise, Sommersens tid
T-37. Den tredie Vise, Et trofast Hierte
T-38. En Klagevise
T-39. En Vise om Vngdommens wstadighed
T-40. En klagelig oc dog trøstelig Sang
T-41. Den Troende Sielis Aandelige Brudsang
T-42. En Aandelig Vise
T-43. Victurus genium
T-44. Bogen taler til Læseren
T-45. Læseren taler til Bogen
T-46. En kort vndervijßning [register over Vb's hoveddel]
T-47. Et andet Register [over Vb's tillæg]
T-48. Prentet i Kiøbenhaffn [kolofon]
Eksisterende udgaver af En liden Vandrebog
Udgavebeskrivelser
Stemma
Tabel over lakuner i alle kendte Vb-udgaver
Nyordning af registre i de sene udgaver
Variantapparat
Tradering Oversigt over Vandrebogens efterliv, Vb-teksternes betydning i 1600-tallet
Forkortelser og litteraturhenvisninger